Uvek sam bio uveren da prosečno sposoban čovek može stvoriti velike promene i postići velike stvari za čovečanstvo, ali pod uslovom da prvo uradi dobar nacrt.


uvek-sam-bio-uveren-da-proseno-sposoban-ovek-moe-stvoriti-velike-promene-i-postii-velike-stvari-za-oveanstvo-ali-pod-uslovom-da-prvo-uradi-dobar-nacrt
bendžamin frenklinuveksambiouverendaprosečnosposobančovekmožestvoritivelikepromenepostićistvarizačovečanstvoalipoduslovomprvouradidobarnacrtuvek samsam biobio uverenuveren dada prosečnoprosečno sposobansposoban čovekčovek možemože stvoritistvoriti velikevelike promenepromene ii postićipostići velikevelike stvaristvari zaza čovečanstvoali podpod uslovomuslovom dada prvoprvo uradiuradi dobardobar nacrtuvek sam biosam bio uverenbio uveren dauveren da prosečnoda prosečno sposobanprosečno sposoban čoveksposoban čovek možečovek može stvoritimože stvoriti velikestvoriti velike promenevelike promene ipromene i postićii postići velikepostići velike stvarivelike stvari zastvari za čovečanstvoali pod uslovompod uslovom dauslovom da prvoda prvo uradiprvo uradi dobaruradi dobar nacrt

Uvek sam sebe smatrao za filmadžiju koji piše stvari koje treba sam da uradi. -Kventin Tarantino
uvek-sam-sebe-smatrao-za-filmadiju-koji-pie-stvari-koje-treba-sam-da-uradi
Mali detalji su od vitalnog značaja. Male stvari čine da se velike stvari dešavaju. -Džon Vuden
mali-detalji-su-od-vitalnog-znaaja-male-stvari-ine-da-se-velike-stvari-deavaju
Naravno da je moguće da se voli ljudsko biće, ali samo pod uslovom da ga ne znaš dovoljno dobro. -Čarls Bukovski
naravno-da-mogue-da-se-voli-ljudsko-bie-ali-samo-pod-uslovom-da-ga-ne-zna-dovoljno-dobro