Uvek sam izbegavao da odgovorim na ono radoznalo pitanje A u kakvom ste odnosu sada? Jer ni nas dvoje nismo znali. Bili smo ranije u vezi bez veze, ...


uvek-sam-izbegavao-da-odgovorim-na-ono-radoznalo-pitanje-a-u-kakvom-ste-odnosu-sada-jer-nas-dvoje-nismo-znali-bili-smo-ranije-u-vezi-bez-veze
uveksamizbegavaodaodgovorimnaonoradoznalopitanjekakvomsteodnosusadajernasdvojenismoznalibilismoranijevezibezvezeuvek samsam izbegavaoizbegavao dada odgovorimodgovorim nana onoono radoznaloradoznalo pitanjeu kakvomkakvom steste odnosuodnosu sadajer nini nasnas dvojedvoje nismonismo znalibili smosmo ranijeranije uu vezivezi bezbez vezeuvek sam izbegavaosam izbegavao daizbegavao da odgovorimda odgovorim naodgovorim na onona ono radoznaloono radoznalo pitanjepitanje a ua u kakvomu kakvom stekakvom ste odnosuste odnosu sadajer ni nasni nas dvojenas dvoje nismodvoje nismo znalibili smo ranijesmo ranije uranije u veziu vezi bezvezi bez veze

Uvijek sam izbjegavao da odgovorim na ono radoznalo pitanje A u kakvom ste odnosu sada? Jer ni nas dvoje nismo znali. Bili smo ranije u vezi bez veze, ...Status veze: Mi smo u tajnoj vezi. Toliko tajnoj, da cak ni on ne zna da smo u vezi. :DNa pitanje: Kako si? Uvek odgovaram: Odlično. Jer posle ODLIČNO ljudi nemaju PODPITANJA. Kad si odlično, nisi zanimljiv…Status veze: U vezi sa slobodom dok nas ljubav ne rastavi..Status veze: U vezi sa slatkišima, dok nas vaga ne rastavi.Status veze: Moje stikle i ja smo vec godinu dana u vezi!