Uvek sam voleo da glumim likove koji se ne uzdižu u realnosti.


uvek-sam-voleo-da-glumim-likove-koji-se-ne-uzdiu-u-realnosti
klint istvuduveksamvoleodaglumimlikovekojiseneuzdižurealnostiuvek samsam voleovoleo dada glumimglumim likovelikove kojikoji sese nene uzdižuuzdižu uu realnostiuvek sam voleosam voleo davoleo da glumimda glumim likoveglumim likove kojilikove koji sekoji se nese ne uzdižune uzdižu uuzdižu u realnostiuvek sam voleo dasam voleo da glumimvoleo da glumim likoveda glumim likove kojiglumim likove koji selikove koji se nekoji se ne uzdižuse ne uzdižu une uzdižu u realnostiuvek sam voleo da glumimsam voleo da glumim likovevoleo da glumim likove kojida glumim likove koji seglumim likove koji se nelikove koji se ne uzdižukoji se ne uzdižu use ne uzdižu u realnosti

I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem. -Đorđe Balašević
i-onda-e-znati-da-jedina-koju-sam-ikad-voleo-da-sam-sve-druge-voleo-tamnom-stranom-srca-tedei-se-uei-se-kako-u-najbolje-voleti-nju-kada-konano-naem
Uvek sam sebe smatrao za filmadžiju koji piše stvari koje treba sam da uradi. -Kventin Tarantino
uvek-sam-sebe-smatrao-za-filmadiju-koji-pie-stvari-koje-treba-sam-da-uradi