Uvek se možeš vratiti starim stazama, ali nikad na isti način i nikad kao ista osoba.


uvek-se-moe-vratiti-starim-stazama-ali-nikad-na-isti-nain-i-nikad-kao-ista-osoba
uveksemoževratitistarimstazamaalinikadnaistinačinkaoistaosobauvek sese možešmožeš vratitivratiti starimstarim stazamaali nikadnikad nana istiisti načinnačin ii nikadnikad kaokao istaista osobauvek se možešse možeš vratitimožeš vratiti starimvratiti starim stazamaali nikad nanikad na istina isti načinisti način inačin i nikadi nikad kaonikad kao istakao ista osobauvek se možeš vratitise možeš vratiti starimmožeš vratiti starim stazamaali nikad na istinikad na isti načinna isti način iisti način i nikadnačin i nikad kaoi nikad kao istanikad kao ista osobauvek se možeš vratiti starimse možeš vratiti starim stazamaali nikad na isti načinnikad na isti način ina isti način i nikadisti način i nikad kaonačin i nikad kao istai nikad kao ista osoba

Ti možeš čovjeka vratiti na pravi put, ali mu ne možeš grijehe oprostiti. -Poslovice korisnika
ti-moe-ovjeka-vratiti-na-pravi-put-ali-mu-ne-moe-grijehe-oprostiti
Moja namera nikad nije bila da budem čudan. Uvek su me drugi ljudi zvali čudnim. -Frenk Zapa
moja-namera-nikad-nije-bila-da-budem-udan-uvek-su-me-drugi-ljudi-zvali-udnim