Uvek svi znaju za nesreću i zlo, samo dobro ostaje skriveno.


uvek-svi-znaju-za-nesreu-i-zlo-samo-dobro-ostaje-skriveno
meša selimovićuveksviznajuzanesrećuzlosamodobroostajeskrivenouvek svisvi znajuznaju zaza nesrećunesreću ii zlosamo dobrodobro ostajeostaje skrivenouvek svi znajusvi znaju zaznaju za nesrećuza nesreću inesreću i zlosamo dobro ostajedobro ostaje skrivenouvek svi znaju zasvi znaju za nesrećuznaju za nesreću iza nesreću i zlosamo dobro ostaje skrivenouvek svi znaju za nesrećusvi znaju za nesreću iznaju za nesreću i zlo

Ljubav i mržnja veo su pred očima: prvi dopušta da vidimo samo dobro, a drugi samo zlo.
ljubav-i-mrnja-veo-su-pred-oima-prvi-dopu-da-vidimo-samo-dobro-a-drugi-samo-zlo
Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje. -Platon
postoji-samo-jedno-dobro-a-to-znanje-i-jedno-zlo-a-to-neznanje
Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa. -Oskar Vajld
postoje-samo-dvije-vrste-privlanih-ljudi-jedni-koji-znaju-apsolutno-sve-i-drugi-koji-ne-znaju-apsolutno