Uvek ću nastojati sačuvati to malo što imam, jer sam premalen da zagrlim sav svet i dobijem sve što želim.


uvek-u-nastojati-uvati-to-malo-to-imam-jer-sam-premalen-da-zagrlim-sav-svet-i-dobijem-sve-to-elim
paulo koeljouvekćunastojatisačuvatitomalotoimamjersampremalendazagrlimsavsvetdobijemsveželimuvek ćuću nastojatinastojati sačuvatimalo štošto imamjer samsam premalenpremalen dada zagrlimzagrlim savsav svetsvet ii dobijemdobijem svesve štošto želimuvek ću nastojatiću nastojati sačuvatisačuvati to malomalo što imamjer sam premalensam premalen dapremalen da zagrlimda zagrlim savzagrlim sav svetsav svet isvet i dobijemi dobijem svedobijem sve štosve što želimuvek ću nastojati sačuvatinastojati sačuvati to malosačuvati to malo štojer sam premalen dasam premalen da zagrlimpremalen da zagrlim savda zagrlim sav svetzagrlim sav svet isav svet i dobijemsvet i dobijem svei dobijem sve štodobijem sve što želimću nastojati sačuvati to malonastojati sačuvati to malo štosačuvati to malo što imamjer sam premalen da zagrlimsam premalen da zagrlim savpremalen da zagrlim sav svetda zagrlim sav svet izagrlim sav svet i dobijemsav svet i dobijem svesvet i dobijem sve štoi dobijem sve što želim

Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja? -Erih From
ako-sam-ja-ono-to-imam-i-ako-onda-izgubim-to-to-imam-ko-sam-onda-ja