Uvijek je potrebno znati kada prestaje jedna etapa u životu. Ako uporno nastojiš da je očuvaš duže no što je neophodno, gubiš radost i smisao onog što ti predstoji. I izlažeš se opasnosti da te Bog poljulja.


uvijek-potrebno-znati-kada-prestaje-jedna-etapa-u-ivotu-ako-uporno-nastoji-da-ouva-e-no-to-neophodno-gubi-radost-i-smisao-onog-to-ti-predstoji-i
paulo koeljouvijekpotrebnoznatikadaprestajejednaetapaživotuakoupornonastojidaočuvaduženotoneophodnogubiradostsmisaoonogtipredstojiizlažeseopasnostitebogpoljuljauvijek jeje potrebnopotrebno znatiznati kadakada prestajeprestaje jednajedna etapaetapa uu životuako upornouporno nastojišnastojiš dada jeje očuvašočuvaš dužeduže nono štošto jeje neophodnogubiš radostradost ii smisaosmisao onogonog štošto titi predstojii izlažešizlažeš sese opasnostiopasnosti dada tete bogbog poljuljauvijek je potrebnoje potrebno znatipotrebno znati kadaznati kada prestajekada prestaje jednaprestaje jedna etapajedna etapa uetapa u životuako uporno nastojišuporno nastojiš danastojiš da jeda je očuvašje očuvaš dužeočuvaš duže noduže no štono što ješto je neophodnogubiš radost iradost i smisaoi smisao onogsmisao onog štoonog što tišto ti predstojii izlažeš seizlažeš se opasnostise opasnosti daopasnosti da teda te bogte bog poljulja

Kamenje prestaje da bude kamenje onog trenutka kada čovek razmisli o njemu i u njemu vidi sliku katedrale. -Antoan de Sent Egziperi
kamenje-prestaje-da-bude-kamenje-onog-trenutka-kada-ovek-razmisli-o-njemu-i-u-njemu-vidi-sliku-katedrale
Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno. -Lav Tolstoj
sve-ono-to-odista-potrebno-telu-lako-moe-da-se-nabavi-teko-se-nabavlja-ono-to-nije-potrebno