Uvijek sam mnogo radio, pisao, komponovao, svirao, pjevao, ali novca nisam mnogo zarađivao, nisam tezgario. Glavne novce sam zaradio vani. A, ovdje sam zarađivao skromno, onako za stubišnog svjetla. Niko mi nikada nije ništa dao, ni stipendiju ni stan niti kredit.


uvijek-sam-mnogo-radio-pisao-komponovao-svirao-pjevao-ali-novca-nisam-mnogo-zaraivao-nisam-tezgario-glavne-novce-sam-zaradio-vani-a-ovdje-sam-zaraivao
arsen dedićuvijeksammnogoradiopisaokomponovaosviraopjevaoalinovcanisamzarađivaotezgarioglavnenovcezaradiovaniovdjezarađivaoskromnoonakozastubinogsvjetlanikominikadanijenitadaostipendijustannitikredituvijek samsam mnogomnogo radioali novcanovca nisamnisam mnogomnogo zarađivaonisam tezgarioglavne novcenovce samsam zaradiozaradio vaniovdje samsam zarađivaozarađivao skromnoonako zaza stubišnogstubišnog svjetlaniko mimi nikadanikada nijenije ništaništa daoni stipendijustipendiju nini stanstan nitiniti kredituvijek sam mnogosam mnogo radioali novca nisamnovca nisam mnogonisam mnogo zarađivaoglavne novce samnovce sam zaradiosam zaradio vaniovdje sam zarađivaosam zarađivao skromnoonako za stubišnogza stubišnog svjetlaniko mi nikadami nikada nijenikada nije ništanije ništa daoni stipendiju nistipendiju ni stanni stan nitistan niti kredit

Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešim, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala djevojka u velikom svijetu pokušavajući pronaći nekoga koga ću voleti. -Merlin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-greim-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-djevojka-u-velikom-svijetu-pokuavajui-pronai-nekoga-koga-u-voleti
Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime