Uvijek sam se čudio kad je ko pisao pismo tamo gdje bi se riječima izraziti mogao. Sad vidim da nisam imao pravo. Sad najbolje vidim da ima stvari, koje se ni riječima i pismom dovoljno kazati ne dadu, a zatajiti, prećutati, nikako (…) Budite mi zdravi – sam se čudim odkud sam nehotice pismo ovo poljubio.


uvijek-sam-se-udio-kad-ko-pisao-pismo-tamo-gdje-bi-se-rijeima-izraziti-mogao-sad-vidim-da-nisam-imao-pravo-sad-najbolje-vidim-da-ima-stvari-koje-se
jovan jovanović zmajuvijeksamsečudiokadkopisaopismotamogdjebiriječimaizrazitimogaosadvidimdanisamimaopravonajboljeimastvarikojepismomdovoljnokazatinedaduzatajitiprećutatinikakobuditemizdravičudimodkudnehoticeovopoljubiouvijek samsam sese čudiočudio kadkad jeje koko pisaopisao pismopismo tamotamo gdjegdje bibi sese riječimariječima izrazitiizraziti mogaosad vidimvidim dada nisamnisam imaoimao pravosad najboljenajbolje vidimvidim dada imaima stvarikoje sese nini riječimariječima ii pismompismom dovoljnodovoljno kazatikazati nene dadunikako (…)(…) buditebudite mimi zdravizdravi –– samsam sese čudimčudim odkudodkud samsam nehoticenehotice pismopismo ovoovo poljubiouvijek sam sesam se čudiose čudio kadčudio kad jekad je koje ko pisaoko pisao pismopisao pismo tamopismo tamo gdjetamo gdje bigdje bi sebi se riječimase riječima izrazitiriječima izraziti mogaosad vidim davidim da nisamda nisam imaonisam imao pravosad najbolje vidimnajbolje vidim davidim da imada ima stvarikoje se nise ni riječimani riječima iriječima i pismomi pismom dovoljnopismom dovoljno kazatidovoljno kazati nekazati ne dadunikako (…) budite(…) budite mibudite mi zdravimi zdravi –zdravi – sam– sam sesam se čudimse čudim odkudčudim odkud samodkud sam nehoticesam nehotice pismonehotice pismo ovopismo ovo poljubio

Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam. -Oskar Vajld
kad-sam-bio-mlad-verovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-u-ivotu-sad-kad-sam-ostario-to-znam
Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu. -Roza Parks
nauila-sam-da-verujem-u-boga-i-da-u-njemu-vidim-svoju-snagu-odavno-sam-odluila-da-u-biti-slobodna-osoba-i-da-se-neu-bojati-oduvek-sam-oseala-da-moje
Nikad se ne čudim što vidim ljude zle, ali se često čudim što ih ne vidim da se stide. -Jonathan Swift
nikad-se-ne-udim-to-vidim-ljude-zle-ali-se-esto-udim-to-ih-ne-vidim-da-se-stide
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima. -Miroslav Mika Antić
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osjete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-vjeruju-rijeima-to-problemtreba-vie-vjerovati-svojim-srcima