Uvijek sam smatrao da je prijatelj čovjek koji i sam želi oslonac, polutina koja traži dopunu, nesiguran u sebe, pomalo smoljav, nužno dosadan, mada drag, jer izanđa, kao žena.


uvijek-sam-smatrao-da-prijatelj-ovjek-koji-i-sam-eli-oslonac-polutina-koja-trai-dopunu-nesiguran-u-sebe-pomalo-smoljav-nuno-dosadan-mada-drag-jer
meša selimovićuvijeksamsmatraodaprijateljčovjekkojiželioslonacpolutinakojatražidopununesiguransebepomalosmoljavnužnodosadanmadadragjerizanđakaoženauvijek samsam smatraosmatrao dada jeje prijateljprijatelj čovjekčovjek kojikoji ii samsam želiželi oslonacpolutina kojakoja tražitraži dopununesiguran uu sebepomalo smoljavnužno dosadanmada dragjer izanđakao ženauvijek sam smatraosam smatrao dasmatrao da jeda je prijateljje prijatelj čovjekprijatelj čovjek kojičovjek koji ikoji i sami sam želisam želi oslonacpolutina koja tražikoja traži dopununesiguran u sebe

Uvek sam sebe smatrao za filmadžiju koji piše stvari koje treba sam da uradi. -Kventin Tarantino
uvek-sam-sebe-smatrao-za-filmadiju-koji-pie-stvari-koje-treba-sam-da-uradi
Vrlo je tačno da naš ugled počinje od nas samih, jer onaj koji želi da ga drugi poštuju treba najpre da sam sebe poštuje. -Galileo Galilej
vrlo-no-da-na-ugled-poinje-od-nas-samih-jer-onaj-koji-eli-da-ga-drugi-potuju-treba-najpre-da-sam-sebe-potuje
Pruži mi ruku i samo za čas budi mi prijatelj, otac, sin, drag čovjek, čija me blizina raduje. -Meša Selimović
prui-mi-ruku-i-samo-za-as-budi-mi-prijatelj-otac-sin-drag-ovjek-ija-me-blizina-raduje