Uvredio sam Boga i ljudski rod jer moj rad nije dosegao kvalitetu koju je trebao doseći.


uvredio-sam-boga-i-ljudski-rod-jer-moj-rad-nije-dosegao-kvalitetu-koju-trebao-dosei
leonardo da vinčiuvrediosambogaljudskirodjermojradnijedosegaokvalitetukojutrebaodosećiuvredio samsam bogaboga ii ljudskiljudski rodrod jerjer mojmoj radrad nijenije dosegaodosegao kvalitetukvalitetu kojukoju jeje trebaotrebao dosećiuvredio sam bogasam boga iboga i ljudskii ljudski rodljudski rod jerrod jer mojjer moj radmoj rad nijerad nije dosegaonije dosegao kvalitetudosegao kvalitetu kojukvalitetu koju jekoju je trebaoje trebao dosećiuvredio sam boga isam boga i ljudskiboga i ljudski rodi ljudski rod jerljudski rod jer mojrod jer moj radjer moj rad nijemoj rad nije dosegaorad nije dosegao kvalitetunije dosegao kvalitetu kojudosegao kvalitetu koju jekvalitetu koju je trebaokoju je trebao dosećiuvredio sam boga i ljudskisam boga i ljudski rodboga i ljudski rod jeri ljudski rod jer mojljudski rod jer moj radrod jer moj rad nijejer moj rad nije dosegaomoj rad nije dosegao kvaliteturad nije dosegao kvalitetu kojunije dosegao kvalitetu koju jedosegao kvalitetu koju je trebaokvalitetu koju je trebao doseći

Ja verujem u religiju koja veruje u slobodu. Kad god sam trebao prihvatiti religiju koja mi nije dozvoljavala borbu za moj narod oterao sam tu religiju bestraga. -Malkolm Iks
ja-verujem-u-religiju-koja-veruje-u-slobodu-kad-god-sam-trebao-prihvatiti-religiju-koja-mi-nije-dozvoljavala-borbu-za-moj-narod-oterao-sam-religiju
Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji. -Nikolaj Velimirović
kad-sam-bio-deak-verovao-sam-u-boga-ali-sad-ne-moram-da-vie-verujem-jer-znam-da-bog-postoji
Ono što ljudski um napravi, ljudski karakter ga može kontrolisati. -Tomas Edison
ono-to-ljudski-um-napravi-ljudski-karakter-ga-moe-kontrolisati
Slikala sam sebe, jer sam prečesto sama i jer sam ’predmet’ kojeg poznajem najbolje. -Frida Kalo
slikala-sam-sebe-jer-sam-preesto-sama-i-jer-sam-predmet-kojeg-poznajem-najbolje