Vaša je duša često bojište, na kojem vaš um i vaša rasudna moć ratuju protiv vaše strasti i vašeg nagona.


vaa-a-esto-bojite-na-kojem-va-um-i-vaa-rasudna-mo-ratuju-protiv-vae-strasti-i-vaeg-nagona
halil džubranvaaduačestobojitenakojemvaumvaarasudnamoćratujuprotivvaestrastivaegnagonavaša jeje dušaduša čestočesto bojištena kojemkojem vašvaš umum ii vašavaša rasudnarasudna moćmoć ratujuratuju protivprotiv vaševaše strastistrasti ii vašegvašeg nagonavaša je dušaje duša čestoduša često bojištena kojem vaškojem vaš umvaš um ium i vašai vaša rasudnavaša rasudna moćrasudna moć ratujumoć ratuju protivratuju protiv vašeprotiv vaše strastivaše strasti istrasti i vašegi vašeg nagonavaša je duša čestoje duša često bojištena kojem vaš umkojem vaš um ivaš um i vašaum i vaša rasudnai vaša rasudna moćvaša rasudna moć ratujurasudna moć ratuju protivmoć ratuju protiv vašeratuju protiv vaše strastiprotiv vaše strasti ivaše strasti i vašegstrasti i vašeg nagonavaša je duša često bojištena kojem vaš um ikojem vaš um i vašavaš um i vaša rasudnaum i vaša rasudna moći vaša rasudna moć ratujuvaša rasudna moć ratuju protivrasudna moć ratuju protiv vašemoć ratuju protiv vaše strastiratuju protiv vaše strasti iprotiv vaše strasti i vašegvaše strasti i vašeg nagona

Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana. -Hipokrat
neka-vaa-hrana-bude-lek-a-va-lek-vaa-hrana
Više nam davale i manje tvrdile pazar,budite humane,sad će kraj sveta . Ovo je vaš dan,učinite vaše vagine srećnim!
vie-nam-davale-i-manje-tvrdile-pazarbudite-humanesad-e-kraj-sveta-ovo-va-danuinite-vae-vagine-srenim
Vi nikada nemate poverenja u nekoga; verujete samo u svoj sud o određenim osobama. Kada se vaš sud o jednoj osobi promeni, menja se i vaše poverenje. -Antonio de Melo
vi-nikada-nemate-poverenja-u-nekoga-verujete-samo-u-svoj-sud-o-odreenim-osobama-kada-se-va-sud-o-jednoj-osobi-promeni-menja-se-i-vae-poverenje