vakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake.


vakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
ivo andrićvakomnjegovavisinanajviakadpijanstvovisinezavrtičovekumozakondanemamererazlikenemaviihnižihtornjevasvesuvrtoglavicejednakevakom jeje njegovanjegova visinavisina najvišai kadkad pijanstvopijanstvo visinevisine zavrtizavrti čovekučoveku mozakonda nemanema meremere nini razlikenema višihviših nini nižihnižih tornjevasve susu vrtoglavicevrtoglavice jednakevakom je njegovaje njegova visinanjegova visina najvišai kad pijanstvokad pijanstvo visinepijanstvo visine zavrtivisine zavrti čovekuzavrti čoveku mozakonda nema merenema mere nimere ni razlikenema viših niviših ni nižihni nižih tornjevasve su vrtoglavicesu vrtoglavice jednake

Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake. -Ivo Andrić
svakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
Nema razlike između budale i mudrog čoveka kad su zaljubljeni. -Fjodor Dostojevski
nema-razlike-izmeu-budale-i-mudrog-oveka-kad-su-zaljubljeni
Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.Ko je iskren preko mere, deluje okrutno. -Konfučije
ko-uljudan-preko-mere-postaje-dosadanko-oprezan-preko-mere-izgleda-plaljivko-odvaan-preko-mere-uzrokuje-neredko-iskren-preko-mere-deluje-okrutno
Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav. -Rabindranat Tagor
nema-te-poezije-koja-bi-mogla-da-se-vine-do-onih-visina-do-kojih-dopire-ljubav
Sve životinje su rođene jednake, ali su neke jednakije od drugih. -Džordž Orvel
sve-ivotinje-su-roene-jednake-ali-su-neke-jednakije-od-drugih