Valja imati na umu da je hrabrost uvek slepa, jer ona ne vidi opasnost i neprilike.


valja-imati-na-umu-da-hrabrost-uvek-slepa-jer-ona-ne-vidi-opasnost-i-neprilike
fransis bejkonvaljaimatinaumudahrabrostuvekslepajeronanevidiopasnostneprilikevalja imatiimati nana umuumu dada jeje hrabrosthrabrost uvekuvek slepajer onaona nene vidividi opasnostopasnost ii neprilikevalja imati naimati na umuna umu daumu da jeda je hrabrostje hrabrost uvekhrabrost uvek slepajer ona neona ne vidine vidi opasnostvidi opasnost iopasnost i neprilikevalja imati na umuimati na umu dana umu da jeumu da je hrabrostda je hrabrost uvekje hrabrost uvek slepajer ona ne vidiona ne vidi opasnostne vidi opasnost ividi opasnost i neprilikevalja imati na umu daimati na umu da jena umu da je hrabrostumu da je hrabrost uvekda je hrabrost uvek slepajer ona ne vidi opasnostona ne vidi opasnost ine vidi opasnost i neprilike

Ako možeš da učiniš dobro delo, da ukažeš ljubav nekome, imaj uvek na umu da to treba odmah da učiniš, jer ćeš propustiti priliku i ona ti se neće vratiti.Ljubav je slepa, ali vidi izdaleka.Valja se dobro osloniti o svoju hrabrost i ljubav, i plave slojeve nade. To vam je najprostiji način da pronađete sebe i  domognete se mnogih nesvakidašnjih čuda.Valja se dobro osloniti o svoju hrabrost i ljubav, i plave slojeve nade. To vam je najprostiji način da pronađete sebe i domognete se mnogih nesvakidašnjih čuda.Što više trčiš za nekim i pokazuješ da ti je stalo, da ti nedostaje, ta osoba neće mariti za tebe, ostavlja će te za rezervu jer vidi da te može imati. ...Ljubav je uvek nova. Svejedno je volimo li jedan, dva, deset puta u životu - uvek smo pred situacijom koju ne poznajemo. Ljubav ne može odvesti u pakao ili raj, ali nas uvek nekuda odvede. Treba je prihvatiti, jer ona je hrana našeg postojanja.