Valja se dobro osloniti o svoju hrabrost i ljubav, i plave slojeve nade. To vam je najprostiji način da pronađete sebe i domognete se mnogih nesvakidašnjih čuda.


valja-se-dobro-osloniti-o-svoju-hrabrost-i-ljubav-i-plave-slojeve-nade-to-vam-najprostiji-nain-da-pronaete-sebe-i-domognete-se-mnogih-nesvakidanjih
miroslav mika antićvaljasedobrooslonitisvojuhrabrostljubavplaveslojevenadetovamnajprostijinačindapronađetesebedomognetemnogihnesvakidanjihčudavalja sese dobrodobro oslonitiosloniti oo svojusvoju hrabrosthrabrost ii ljubavi plaveplave slojeveslojeve nadevam jeje najprostijinajprostiji načinnačin dada pronađetepronađete sebesebe ii domognetedomognete sese mnogihmnogih nesvakidašnjihnesvakidašnjih čudavalja se dobrose dobro oslonitidobro osloniti oosloniti o svojuo svoju hrabrostsvoju hrabrost ihrabrost i ljubavi plave slojeveplave slojeve nadevam je najprostijije najprostiji načinnajprostiji način danačin da pronađeteda pronađete sebepronađete sebe isebe i domognetei domognete sedomognete se mnogihse mnogih nesvakidašnjihmnogih nesvakidašnjih čuda

Valja se dobro osloniti o svoju hrabrost i ljubav, i plave slojeve nade. To vam je najprostiji način da pronađete sebe i  domognete se mnogih nesvakidašnjih čuda.Valja imati na umu da je hrabrost uvek slepa, jer ona ne vidi opasnost i neprilike.jbt..kako ste naporni ljubav je ovo, ljubav je ono,ljubav je sranje,pa ko vam kriv sto vi imate slomljena srca pa patite, nekima je dobroBiti duboko voljen od nekog vam daje snagu, a voleti nekoga duboko vam daje hrabrost.Među ljudima postoje i takvi čija ljubav postaje stvarna tek posle mnogih razgovora, čestih susreta i dugog prijateljstva. To je ljubav koja ima najviše ...Jedini način da obavežemo ljude da govore dobro o nama  je da im činimo dobro.