Valjda sam zaljubljen. I da jesam, ne mogu joj reći. Znam, rekla bi: Ti si svoju šansu imao.


valjda-sam-zaljubljen-i-da-jesam-ne-mogu-joj-rei-znam-rekla-bi-ti-svoju-ansu-imao
Đorđe balaševićvaljdasamzaljubljendajesamnemogujojrećiznamreklabitisvojuansuimaovaljda samsam zaljubljeni dada jesamne mogumogu jojjoj rećirekla biti sisi svojusvoju šansušansu imaovaljda sam zaljubljeni da jesamne mogu jojmogu joj rećiti si svojusi svoju šansusvoju šansu imaone mogu joj rećiti si svoju šansusi svoju šansu imaoti si svoju šansu imao

Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Znam da svi misle da sam lud, ali znate šta je najgore? Najgore je to što ja i jesam lud.Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem, rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena.Ne mogu reći da sam mrzeo svet muškaraca i žena, ali osetio sam određenu odvratnost koja me odvajala od zanatlija, trgovaca, lažljivaca i ljubavnika.