Vama se otkinulo dugme, a ona je imala iglu i konac. Tako je počelo. Postala vam je žena i od tadaviše ne zna gde su joj igla i konac.


vama-se-otkinulo-dugme-a-ona-imala-iglu-i-konac-tako-poelo-postala-vam-ena-i-od-tadavie-ne-zna-gde-su-joj-igla-i-konac
duško radovićvamaseotkinulodugmeonaimalaiglukonactakopočelopostalavamženaodtadavieneznagdesujojiglavama sese otkinulootkinulo dugmeona jeje imalaimala igluiglu ii konactako jeje počelopostala vamvam jeje ženažena ii odod tadavišetadaviše nene znazna gdegde susu jojjoj iglaigla ii konacvama se otkinulose otkinulo dugmea ona jeona je imalaje imala igluimala iglu iiglu i konactako je počelopostala vam jevam je ženaje žena ižena i odi od tadavišeod tadaviše netadaviše ne znane zna gdezna gde sugde su jojsu joj iglajoj igla iigla i konacvama se otkinulo dugmea ona je imalaona je imala igluje imala iglu iimala iglu i konacpostala vam je ženavam je žena ije žena i odžena i od tadavišei od tadaviše neod tadaviše ne znatadaviše ne zna gdene zna gde suzna gde su jojgde su joj iglasu joj igla ijoj igla i konaca ona je imala igluona je imala iglu ije imala iglu i konacpostala vam je žena ivam je žena i odje žena i od tadavišežena i od tadaviše nei od tadaviše ne znaod tadaviše ne zna gdetadaviše ne zna gde sune zna gde su jojzna gde su joj iglagde su joj igla isu joj igla i konac

Jedna me mlada žena pitala gde da nanese parfem, rekla sam joj da ga stavi gde god želi biti poljubljena. -Koko Šanel
jedna-me-mlada-ena-pitala-gde-da-nanese-parfem-rekla-sam-joj-da-ga-stavi-gde-god-eli-biti-poljubljena
Kad se žena dobro odeva, ona verovatno zna da je muškarci smatraju atraktivnom i bez odeće. -Kristijan Dior
kad-se-ena-dobro-odeva-ona-verovatno-zna-da-mukarci-smatraju-atraktivnom-i-bez-odee
Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :D
kad-te-ena-neto-pita-bolje-reci-istinu-jer-budi-siguran-da-ona-ve-zna-istinu-i-da-te-samo-isprobava-d