Varljiv je ugled koji nasljeđujemo od roditelja i djedova, on brzo nestaje ako ga ne prati vlastita vrlina.


varljiv-ugled-koji-nasljeujemo-od-roditelja-i-djedova-on-brzo-nestaje-ako-ga-ne-prati-vlastita-vrlina
niccolo machiavellivarljivugledkojinasljeđujemoodroditeljadjedovaonbrzonestajeakoganeprativlastitavrlinavarljiv jeje ugledugled kojikoji nasljeđujemonasljeđujemo odod roditeljaroditelja ii djedovaon brzobrzo nestajenestaje akoako gaga nene pratiprati vlastitavlastita vrlinavarljiv je ugledje ugled kojiugled koji nasljeđujemokoji nasljeđujemo odnasljeđujemo od roditeljaod roditelja iroditelja i djedovaon brzo nestajebrzo nestaje akonestaje ako gaako ga nega ne pratine prati vlastitaprati vlastita vrlinavarljiv je ugled kojije ugled koji nasljeđujemougled koji nasljeđujemo odkoji nasljeđujemo od roditeljanasljeđujemo od roditelja iod roditelja i djedovaon brzo nestaje akobrzo nestaje ako ganestaje ako ga neako ga ne pratiga ne prati vlastitane prati vlastita vrlinavarljiv je ugled koji nasljeđujemoje ugled koji nasljeđujemo odugled koji nasljeđujemo od roditeljakoji nasljeđujemo od roditelja inasljeđujemo od roditelja i djedovaon brzo nestaje ako gabrzo nestaje ako ga nenestaje ako ga ne pratiako ga ne prati vlastitaga ne prati vlastita vrlina

Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put. -Dogen
uenici-bi-trebalo-da-cene-svaki-trenutak-ivota-ovaj-ivot-poput-rose-i-brzo-nestaje-vreme-brzo-prolazi-u-ovom-naem-kratkom-ivotu-izbegavajte-bavljenje
Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Ne prljaj onoga koji se počeo prati nego mu pomozi da se opere. -Nikolaj Velimirović
ne-prljaj-onoga-koji-se-poeo-prati-nego-mu-pomozi-da-se-opere
Ima ljudi koji se toliko brinu o časti i ugledu drugih, da ne vide ono najvažnije – svoj izgubljeni ugled i čast. -Kazanova
ima-ljudi-koji-se-toliko-brinu-o-asti-i-ugledu-drugih-da-ne-vide-ono-najvanije-svoj-izgubljeni-ugled-i-ast
Vrlo je tačno da naš ugled počinje od nas samih, jer onaj koji želi da ga drugi poštuju treba najpre da sam sebe poštuje. -Galileo Galilej
vrlo-no-da-na-ugled-poinje-od-nas-samih-jer-onaj-koji-eli-da-ga-drugi-potuju-treba-najpre-da-sam-sebe-potuje
Velika je greska, ako nekome kazes da ti znaci, sjebace te brzo, a ti posle placi.
velika-greska-ako-nekome-kazes-da-ti-znaci-sjebace-te-brzo-a-ti-posle-placi