Vatru naloženu drvima koja teško gore moramo češće podsticati da bi se održala. Na isti način treba plamen uspavane mentalne aktivnosti, s vremena na vreme, probuditi.


vatru-naloenu-drvima-koja-teko-gore-moramo-ee-podsticati-da-bi-se-odrala-na-isti-nain-treba-plamen-uspavane-mentalne-aktivnosti-s-vremena-na-vreme
mihajlo pupinvatrunaloženudrvimakojatekogoremoramočećepodsticatidabiseodržalanaistinačintrebaplamenuspavanementalneaktivnostivremenanavremeprobuditivatru naloženunaloženu drvimadrvima kojakoja teškoteško goregore moramomoramo češćečešće podsticatipodsticati dada bibi sese održalana istiisti načinnačin trebatreba plamenplamen uspavaneuspavane mentalnementalne aktivnostis vremenavremena nana vremevatru naloženu drvimanaloženu drvima kojadrvima koja teškokoja teško goreteško gore moramogore moramo češćemoramo češće podsticatičešće podsticati dapodsticati da bida bi sebi se održalana isti načinisti način trebanačin treba plamentreba plamen uspavaneplamen uspavane mentalneuspavane mentalne aktivnostis vremena navremena na vreme

S vremena na vreme treba se odmoriti od nerada. -Žan Kokto
s-vremena-na-vreme-treba-se-odmoriti-od-nerada
Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme. -Koko Šanel
nema-vremena-za-svakodnevnu-dosadu-postoji-vreme-za-rad-i-vreme-za-ljubav-to-ne-ostavlja-prostor-za-neko-drugo-vreme
Srcu punom hrabrosti i dobrote treba s vremena na vreme nešto opasnosti, inače mu svijet postaje nesnosan. -Fridrih Niče
srcu-punom-hrabrosti-i-dobrote-treba-s-vremena-na-vreme-neto-opasnosti-inae-mu-svijet-postaje-nesnosan
Put na gore i put prema dole je jedan i isti. -Heraklit
put-na-gore-i-put-prema-dole-jedan-i-isti
Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu. -Matija Bećković
nae-se-vreme-razlikuje-od-svih-drugih-vremena-i-zato-nekima-izgleda-kao-i-da-nemamo-svoga-vremena-kao-da-ivimo-u-meuvremenu