Vegetarijanstvo je kriterijum po kome možemo prepoznati da li je čovekovo stremljenje prema moralnoj savršenosti iskreno i ozbiljno.


vegetarijanstvo-kriterijum-po-kome-moemo-prepoznati-da-li-ovekovo-stremljenje-prema-moralnoj-savrenosti-iskreno-i-ozbiljno
lav nikolajevič tolstojvegetarijanstvokriterijumpokomemožemoprepoznatidaličovekovostremljenjepremamoralnojsavrenostiiskrenoozbiljnovegetarijanstvo jeje kriterijumkriterijum popo komekome možemomožemo prepoznatiprepoznati dada lili jeje čovekovočovekovo stremljenjestremljenje premaprema moralnojmoralnoj savršenostisavršenosti iskrenoiskreno ii ozbiljnovegetarijanstvo je kriterijumje kriterijum pokriterijum po komepo kome možemokome možemo prepoznatimožemo prepoznati daprepoznati da lida li jeli je čovekovoje čovekovo stremljenječovekovo stremljenje premastremljenje prema moralnojprema moralnoj savršenostimoralnoj savršenosti iskrenosavršenosti iskreno iiskreno i ozbiljnovegetarijanstvo je kriterijum poje kriterijum po komekriterijum po kome možemopo kome možemo prepoznatikome možemo prepoznati damožemo prepoznati da liprepoznati da li jeda li je čovekovoli je čovekovo stremljenjeje čovekovo stremljenje premačovekovo stremljenje prema moralnojstremljenje prema moralnoj savršenostiprema moralnoj savršenosti iskrenomoralnoj savršenosti iskreno isavršenosti iskreno i ozbiljnovegetarijanstvo je kriterijum po komeje kriterijum po kome možemokriterijum po kome možemo prepoznatipo kome možemo prepoznati dakome možemo prepoznati da limožemo prepoznati da li jeprepoznati da li je čovekovoda li je čovekovo stremljenjeli je čovekovo stremljenje premaje čovekovo stremljenje prema moralnojčovekovo stremljenje prema moralnoj savršenostistremljenje prema moralnoj savršenosti iskrenoprema moralnoj savršenosti iskreno imoralnoj savršenosti iskreno i ozbiljno

Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Prava je budala čovek kome traže njegovo iskreno mišljenje, i on im ga daje. -Hegel
prava-budala-ovek-kome-trae-njegovo-iskreno-miljenje-i-on-im-ga-daje
Nekada sagradiš zidove oko sebe samo da vidiš kome je iskreno stalo do tebe da ih sruši!
nekada-sagradi-zidove-oko-sebe-samo-da-vidi-kome-iskreno-stalo-do-tebe-da-ih-srui
Edukacija je oružje čiji efekti zavise od toga ko je drži i prema kome je usmerena. -Josif Staljin
edukacija-oru-iji-efekti-zavise-od-toga-ko-dri-i-prema-kome-usmerena
Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored