Većina žena pokušava da promeni muškarca. Kada im to uspe, onda im se ne sviđa ono što su dobile.


veina-ena-pokuava-da-promeni-mukarca-kada-im-to-uspe-onda-im-se-ne-svia-ono-to-su-dobile
marlen ditrihvećinaženapokuavadapromenimukarcakadaimtouspeondasenesviđaonotosudobilevećina ženažena pokušavapokušava dada promenipromeni muškarcakada imonda imim sese nene sviđasviđa onoono štošto susu dobilevećina žena pokušavažena pokušava dapokušava da promenida promeni muškarcaim to uspeonda im seim se nese ne sviđane sviđa onosviđa ono štoono što sušto su dobilevećina žena pokušava dažena pokušava da promenipokušava da promeni muškarcakada im to uspeonda im se neim se ne sviđase ne sviđa onone sviđa ono štosviđa ono što suono što su dobilevećina žena pokušava da promenižena pokušava da promeni muškarcaonda im se ne sviđaim se ne sviđa onose ne sviđa ono štone sviđa ono što susviđa ono što su dobile

Lepa se žena sviđa očima, dobra žena sviđa se srcu; jedna je dragulj, druga riznica.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Ženu treba uzeti za ono što jeste, i ne pokušavati da je izgrađujemo bolje nego što je Bog napravio: a ako se žena uzme za onakvu kakva je odista, onda može još doneti muškarcu neizmerno puno radosti.Ženu treba uzeti za ono što jeste, i ne pokušavati da je izgrađujemo bolje nego što je Bog napravio; a ako se žena uzme za onakvu kakva je odista, onda može još doneti muškarcu neizmerno puno radosti.Kada se žena ponovo udaje, razlog je što je mrzela prvog muža. Kada se muškarac ponovo ženi, razlog je što je obožavao prvu ženu.Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.