Većina mojih priča, ako ne i sve, imaju osnovu u pravom životu. To je vrsta fikcije koja me zanima.


veina-mojih-pria-ako-ne-i-sve-imaju-osnovu-u-pravom-ivotu-to-vrsta-fikcije-koja-me-zanima
rejmond karvervećinamojihpričaakonesveimajuosnovupravomživotutovrstafikcijekojamezanimavećina mojihmojih pričaako nene ii sveimaju osnovuosnovu uu pravompravom životuje vrstavrsta fikcijefikcije kojakoja meme zanimavećina mojih pričaako ne ine i sveimaju osnovu uosnovu u pravomu pravom životuje vrsta fikcijevrsta fikcije kojafikcije koja mekoja me zanimaako ne i sveimaju osnovu u pravomosnovu u pravom životuje vrsta fikcije kojavrsta fikcije koja mefikcije koja me zanimaimaju osnovu u pravom životuje vrsta fikcije koja mevrsta fikcije koja me zanima

Zna se koja vrsta priča počinje sa: bilo jednom. Ne hvala, već izvesno vreme ne verujem u bajke. -Đorđe Balašević
zna-se-koja-vrsta-pria-poinje-bilo-jednom-ne-hvala-ve-izvesno-vreme-ne-verujem-u-bajke
Imam san da će moje četvoro dece jednoga dana živeti u naciji u kojoj niko o njima neće donositi sud na osnovu boje kože nego na osnovu njihovog karaktera. -Martin Luter King
imam-san-da-e-moje-etvoro-dece-jednoga-dana-iveti-u-naciji-u-kojoj-niko-o-njima-nee-donositi-sud-na-osnovu-boje-koe-nego-na-osnovu-njihovog-karaktera
Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj. -Odri Hepbern
mnogo-vie-moete-rei-o-osobi-na-osnovu-onoga-to-govori-o-drugima-nego-na-osnovu-onoga-to-drugi-govore-o-njoj
Fikcija koja me najviše zanima ima veze sa stvarnim svetom. -Rejmond Karver
fikcija-koja-me-najvie-zanima-ima-veze-stvarnim-svetom
Većina ljudi ne želi slobodu, jer sloboda znači odgovornost. Većina ljudi se užasava od odgovornosti. -Sigmund Frojd
veina-ljudi-ne-eli-slobodu-jer-sloboda-znai-odgovornost-veina-ljudi-se-uasava-od-odgovornosti
Smrt. Večita misao. Prijatelj iz detinjstva. Nasušna hrana mojih dana i mojih noći. Pritajena klica svesti u našim zaboravima. Jedino stalno i večito prisustvo u nama. -Vladan Desnica
smrt-veita-misao-prijatelj-iz-detinjstva-nasuna-hrana-mojih-dana-i-mojih-noi-pritajena-klica-svesti-u-naim-zaboravima-jedino-stalno-i-veito-prisustvo