Većina uspešnih ljudi je nesretna. Zato su i uspešni- oni moraju da stvaraju veru u sebe kroz sebe tako što ostvaruju nešto što će svet primeti.


veina-uspenih-ljudi-nesretna-zato-su-i-uspe-oni-moraju-da-stvaraju-veru-u-sebe-kroz-sebe-tako-to-ostvaruju-neto-to-e-svet-primeti
agata kristivećinauspenihljudinesretnazatosuuspenionimorajudastvarajuverusebekroztakotoostvarujunetoćesvetprimetivećina uspešnihuspešnih ljudiljudi jeje nesretnazato susu ii uspešnioni morajumoraju dada stvarajustvaraju veruveru uu sebesebe krozkroz sebesebe takotako štošto ostvarujuostvaruju neštonešto štošto ćeće svetsvet primetivećina uspešnih ljudiuspešnih ljudi jeljudi je nesretnazato su isu i uspešnioni moraju damoraju da stvarajuda stvaraju verustvaraju veru uveru u sebeu sebe krozsebe kroz sebekroz sebe takosebe tako štotako što ostvarujušto ostvaruju neštoostvaruju nešto štonešto što ćešto će svetće svet primetivećina uspešnih ljudi jeuspešnih ljudi je nesretnazato su i uspešnioni moraju da stvarajumoraju da stvaraju veruda stvaraju veru ustvaraju veru u sebeveru u sebe krozu sebe kroz sebesebe kroz sebe takokroz sebe tako štosebe tako što ostvarujutako što ostvaruju neštošto ostvaruju nešto štoostvaruju nešto što ćenešto što će svetšto će svet primetivećina uspešnih ljudi je nesretnaoni moraju da stvaraju verumoraju da stvaraju veru uda stvaraju veru u sebestvaraju veru u sebe krozveru u sebe kroz sebeu sebe kroz sebe takosebe kroz sebe tako štokroz sebe tako što ostvarujusebe tako što ostvaruju neštotako što ostvaruju nešto štošto ostvaruju nešto što ćeostvaruju nešto što će svetnešto što će svet primeti

Zašto su obični ljudi tako društveni i prilagodljivi? Zato što lakše podnose druge nego sami sebe. -Artur Šopenhauer
zato-su-obi-ljudi-tako-drutveni-i-prilagodljivi-zato-to-lake-podnose-druge-nego-sami-sebe
Mudri ljudi govore zato što imaju nešto da kažu. Budale zato što moraju nešto da kažu. -Platon
mudri-ljudi-govore-zato-to-imaju-neto-da-kau-budale-zato-to-moraju-neto-da-kau