Veličina i moralni napredak naroda može se meriti po tome kako postupaju sa životinjama. Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive.


veliina-i-moralni-napredak-naroda-moe-se-meriti-po-tome-kako-postupaju-ivotinjama-jedini-nain-da-ivi-da-pusti-i-druge-da-ive
mahatma gandiveličinamoralninapredaknarodamožesemeritipotomekakopostupajuživotinjamajedininačindaživipustidrugeživeveličina ii moralnimoralni napredaknapredak narodanaroda možemože sese meritimeriti popo tometome kakokako postupajupostupaju sasa životinjamajedini načinnačin dada živišživiš jeje dada pustišpustiš ii drugedruge dada živeveličina i moralnii moralni napredakmoralni napredak narodanapredak naroda moženaroda može semože se meritise meriti pomeriti po tomepo tome kakotome kako postupajukako postupaju sapostupaju sa životinjamajedini način danačin da živišda živiš ježiviš je daje da pustišda pustiš ipustiš i drugei druge dadruge da živeveličina i moralni napredaki moralni napredak narodamoralni napredak naroda moženapredak naroda može senaroda može se meritimože se meriti pose meriti po tomemeriti po tome kakopo tome kako postupajutome kako postupaju sakako postupaju sa životinjamajedini način da živišnačin da živiš jeda živiš je daživiš je da pustišje da pustiš ida pustiš i drugepustiš i druge dai druge da živeveličina i moralni napredak narodai moralni napredak naroda možemoralni napredak naroda može senapredak naroda može se meritinaroda može se meriti pomože se meriti po tomese meriti po tome kakomeriti po tome kako postupajupo tome kako postupaju satome kako postupaju sa životinjamajedini način da živiš jenačin da živiš je dada živiš je da pustišživiš je da pustiš ije da pustiš i drugeda pustiš i druge dapustiš i druge da žive

Jedini način da se rešim strahova je da napravim filmove o njima. -Alfred Hičkok
jedini-nain-da-se-reim-strahova-da-napravim-filmove-o-njima
Jedini način da dobijem glavnu ulogu je da je sam napišem. -Džon Kliz
jedini-nain-da-dobijem-glavnu-ulogu-da-sam-napiem
Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje. -Viktor Igo
veliina-jednog-naroda-ne-meri-se-brojem-kao-to-se-veliina-oveka-ne-meri-stasom-njegova-mera-koliina-inteligencije-i-vrline-koje-poseduje
Jedini način za oblikovanje budućnosti leži u točnoj predodžbi o njoj. -Ovidije
jedini-nain-za-oblikovanje-budunosti-i-u-tonoj-predodbi-o-njoj