Veličina čoveka je u njegovoj odluci da bude jači od svoje sudbine.


veliina-oveka-u-njegovoj-odluci-da-bude-jai-od-svoje-sudbine
alber kamiveličinačovekanjegovojodlucidabudejačiodsvojesudbineveličina čovekačoveka jeu njegovojnjegovoj odluciodluci dada budebude jačijači odod svojesvoje sudbineveličina čoveka ječoveka je uje u njegovoju njegovoj odlucinjegovoj odluci daodluci da budeda bude jačibude jači odjači od svojeod svoje sudbineveličina čoveka je učoveka je u njegovojje u njegovoj odluciu njegovoj odluci danjegovoj odluci da budeodluci da bude jačida bude jači odbude jači od svojejači od svoje sudbineveličina čoveka je u njegovojčoveka je u njegovoj odlucije u njegovoj odluci dau njegovoj odluci da budenjegovoj odluci da bude jačiodluci da bude jači odda bude jači od svojebude jači od svoje sudbine

Lekar vidi čoveka u svoj njegovoj slabosti, advokat u svoj njegovoj zloći a sveštenik u svoj njegovoj gluposti. -Artur Šopenhauer
lekar-vidi-oveka-u-svoj-njegovoj-slabosti-advokat-u-svoj-njegovoj-zloi-a-svetenik-u-svoj-njegovoj-gluposti
Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da
Onaj ko smisao svog života traži u duhovnom usavršavanju, ne može da bude nezadovoljan, jer je ono što on želi uvek u njegovoj vlasti. -Blez Paskal
onaj-ko-smisao-svog-ivota-trai-u-duhovnom-usavravanju-ne-moe-da-bude-nezadovoljan-jer-ono-to-on-eli-uvek-u-njegovoj-vlasti