Velike epohe našeg života su one kad se usuđujemo da svoje zlo prekrstimo u ono što je najbolje u nama.


velike-epohe-naeg-ivota-su-one-kad-se-usuujemo-da-svoje-zlo-prekrstimo-u-ono-to-najbolje-u-nama
fridrih ničevelikeepohenaegživotasuonekadseusuđujemodasvojezloprekrstimoonotonajboljenamavelike epoheepohe našegnašeg životaživota susu oneone kadkad sese usuđujemousuđujemo dada svojesvoje zlozlo prekrstimoprekrstimo uu onoono štošto jeje najboljenajbolje uu namavelike epohe našegepohe našeg životanašeg života suživota su onesu one kadone kad sekad se usuđujemose usuđujemo dausuđujemo da svojeda svoje zlosvoje zlo prekrstimozlo prekrstimo uprekrstimo u onou ono štoono što ješto je najboljeje najbolje unajbolje u namavelike epohe našeg životaepohe našeg života sunašeg života su oneživota su one kadsu one kad seone kad se usuđujemokad se usuđujemo dase usuđujemo da svojeusuđujemo da svoje zloda svoje zlo prekrstimosvoje zlo prekrstimo uzlo prekrstimo u onoprekrstimo u ono štou ono što jeono što je najbolješto je najbolje uje najbolje u namavelike epohe našeg života suepohe našeg života su onenašeg života su one kadživota su one kad sesu one kad se usuđujemoone kad se usuđujemo dakad se usuđujemo da svojese usuđujemo da svoje zlousuđujemo da svoje zlo prekrstimoda svoje zlo prekrstimo usvoje zlo prekrstimo u onozlo prekrstimo u ono štoprekrstimo u ono što jeu ono što je najboljeono što je najbolje ušto je najbolje u nama

Ono smo što neprekidno radimo. Stoga je moć kontrole našeg delovanja moć kontrole našeg karaktera, a moć kontrole našeg karaktera je moć kontrole našeg života. -Aristotel
ono-smo-to-neprekidno-radimo-stoga-mo-kontrole-naeg-delovanja-mo-kontrole-naeg-karaktera-a-mo-kontrole-naeg-karaktera-mo-kontrole-naeg-ivota
Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...
kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom
Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. -Otac Tadej
ne-smetaju-nama-drugi-smetamo-samima-sebi-mi-mislimo-da-zlo-napolju-da-krui-oko-nas-ali-ako-mi-ne-bismo-imali-zlo-u-sebi-ono-se-ne-bi-moglo-zakaiti