Veliko pitanje na koje nikada nije odgovoreno i na koje ni ja nisam bio kadar da odgovorim, uprkos mom tridesetogodišnjem istraživanju ženske duše glasi: šta žena hoće?


veliko-pitanje-na-koje-nikada-nije-odgovoreno-i-na-koje-ja-nisam-bio-kadar-da-odgovorim-uprkos-mom-tridesetogodinjem-istraivanju-enske-e-glasi-ena
sigmund frojdvelikopitanjenakojenikadanijeodgovorenojanisambiokadardaodgovorimuprkosmomtridesetogodinjemistraživanjuženskedueglasitaženahoćeveliko pitanjepitanje nana kojekoje nikadanikada nijenije odgovorenoodgovoreno ii nana kojekoje nini jaja nisamnisam biobio kadarkadar dada odgovorimuprkos mommom tridesetogodišnjemtridesetogodišnjem istraživanjuistraživanju ženskeženske dušeduše glasišta ženažena hoćeveliko pitanje napitanje na kojena koje nikadakoje nikada nijenikada nije odgovorenonije odgovoreno iodgovoreno i nai na kojena koje nikoje ni jani ja nisamja nisam bionisam bio kadarbio kadar dakadar da odgovorimuprkos mom tridesetogodišnjemmom tridesetogodišnjem istraživanjutridesetogodišnjem istraživanju ženskeistraživanju ženske dušeženske duše glasišta žena hoće

Veliko pitanje koje još nije odgovoreno i koje još uvijek ne mogu da odgovorim uprkos trideset godina moga istraživanja ženske duše je:
veliko-pitanje-koje-jo-nije-odgovoreno-i-koje-jo-uvijek-ne-mogu-da-odgovorim-uprkos-trideset-godina-moga-istraivanja-enske-e-ena-zaista-hoe
Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti. -Vuk Stefanović Karadžić
ne-brini-ti-moj-brajko-hoe-li-narod-propasti-ili-nee-nego-radi-ono-to-ti-kadar-pa-ako-svaki-uradi-onoliko-koliko-kadar-nee-narod-nikad-propasti
Ponosan sam na činjenicu da nikada nisam izmislio neko oružje koje može ubiti. -Tomas Edison
ponosan-sam-na-injenicu-da-nikada-nisam-izmislio-neko-oru-koje-moe-ubiti
Po Svetom pismu žena je poslednje delo koje je Bog stvorio; mora da je to učinio u subotu, jer se vidi koliko je bio umoran. -Aleksandar Dima
po-svetom-pismu-ena-poslednje-delo-koje-bog-stvorio-mora-da-to-uinio-u-subotu-jer-se-vidi-koliko-bio-umoran