Vera se naša kuša češće nego što se trska vetrovima ljulja. I kušanja su kao vetrovi; slabu ću veru iščupati, jaku još više ojačati. Kušanja su kao oganj u kome slama izgori, a zlato se očisti.


vera-se-naa-kua-ee-nego-to-se-trska-vetrovima-ljulja-i-kuanja-su-kao-vetrovi-slabu-u-veru-iupati-jaku-jo-vie-ojaati-kuanja-su-kao-oganj-u-kome-slama
nikolaj velimirovićverasenaakuačećenegototrskavetrovimaljuljakuanjasukaovetrovislabućuveruičupatijakujovieojačatikuanjaoganjkomeslamaizgorizlatoočistivera sese našanaša kušakuša češćečešće negonego štošto sese trskatrska vetrovimavetrovima ljuljai kušanjakušanja susu kaokao vetrovislabu ćuću veruveru iščupatijaku jošjoš viševiše ojačatikušanja susu kaokao oganjoganj uu komekome slamaslama izgorizlato sese očistivera se našase naša kušanaša kuša češćekuša češće negočešće nego štonego što sešto se trskase trska vetrovimatrska vetrovima ljuljai kušanja sukušanja su kaosu kao vetrovislabu ću veruću veru iščupatijaku još višejoš više ojačatikušanja su kaosu kao oganjkao oganj uoganj u komeu kome slamakome slama izgoria zlato sezlato se očisti

Čovek je samo trska, najslabija u prirodi, ali to je trska koja misli. -Blez Paskal
ovek-samo-trska-najslabija-u-prirodi-ali-to-trska-koja-misli
I svaki put kad budeš komadić sebe dao i svoje snove svetu po vetrovima slao, ličiće jutro na tebe više nego na druge. -Miroslav Mika Antić
i-svaki-put-kad-bude-komadi-sebe-dao-i-svoje-snove-svetu-po-vetrovima-slao-liie-jutro-na-tebe-vie-nego-na-druge
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Žena izgleda ili kao naša velika sreća ili kao beda: zavisi od ogledala u kojem smo je uhvatili. -Jovan Dučić
ena-izgleda-ili-kao-naa-velika-srea-ili-kao-beda-zavisi-od-ogledala-u-kojem-smo-uhvatili