Veritas amara est – Istina je gorka.


veritas-amara-istina-gorka
latinske posloviceveritasamaraistinagorkaveritas amaraamara est– istinaistina jeje gorkaveritas amara estamara est –est – istina– istina jeistina je gorkaveritas amara est –amara est – istinaest – istina je– istina je gorkaveritas amara est – istinaamara est – istina jeest – istina je gorka

Carum est, quod rarum est – Skupo je što je rijetko.Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra.Errare humanum est. – Griješiti je ljudski.Alea iacta est! – Kocka je bačena!De gustibus non est disputandum – O ukusima ne treba raspravljati.Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna i nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđanje.