Veruj ljudima i oni će biti iskreni prema tebi. Postupaj prema njima kao da su velikani i oni će pokazati svoju veličinu.


veruj-ljudima-i-oni-e-biti-iskreni-prema-tebi-postupaj-prema-njima-kao-da-su-velikani-i-oni-e-pokazati-svoju-veliinu
ralf voldo emersonverujljudimaonićebitiiskreniprematebipostupajnjimakaodasuvelikanipokazatisvojuveličinuveruj ljudimaljudima ii onioni ćeće bitibiti iskreniiskreni premaprema tebipostupaj premaprema njimanjima kaokao dada susu velikanivelikani ii onioni ćeće pokazatipokazati svojusvoju veličinuveruj ljudima iljudima i onii oni ćeoni će bitiće biti iskrenibiti iskreni premaiskreni prema tebipostupaj prema njimaprema njima kaonjima kao dakao da suda su velikanisu velikani ivelikani i onii oni ćeoni će pokazatiće pokazati svojupokazati svoju veličinuveruj ljudima i oniljudima i oni ćei oni će bitioni će biti iskreniće biti iskreni premabiti iskreni prema tebipostupaj prema njima kaoprema njima kao danjima kao da sukao da su velikanida su velikani isu velikani i onivelikani i oni ćei oni će pokazationi će pokazati svojuće pokazati svoju veličinuveruj ljudima i oni ćeljudima i oni će bitii oni će biti iskrenioni će biti iskreni premaće biti iskreni prema tebipostupaj prema njima kao daprema njima kao da sunjima kao da su velikanikao da su velikani ida su velikani i onisu velikani i oni ćevelikani i oni će pokazatii oni će pokazati svojuoni će pokazati svoju veličinu

Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci. -Alfred Hičkok
nikad-nisam-rekao-da-su-glumci-stoka-zapravo-sam-rekao-da-bi-se-prema-njima-trebalo-ponaati-kao-prema-stoci