Veruj. U bolje sutra, u novi dan. Veruj. Oslobodi se tereta prethodnog dana i koračaj u novo sutra sa osmehom. I uvek veruj! I kada ti život podmeće hiljadu ...


veruj-u-bolje-sutra-u-novi-dan-veruj-oslobodi-se-tereta-prethodnog-dana-i-koraaj-u-novo-sutra-osmehom-i-uvek-veruj-i-kada-ti-ivot-podmee-hiljadu
verujboljesutranovidanoslobodiseteretaprethodnogdanakoračajnovosutraosmehomuvekverujkadatiživotpodmećehiljaduu boljebolje sutrau novinovi danoslobodi sese teretatereta prethodnogprethodnog danadana ii koračajkoračaj uu novonovo sutrasutra sasa osmehomi uvekuvek veruji kadakada titi životživot podmećepodmeće hiljaduhiljaduu bolje sutrau novi danoslobodi se teretase tereta prethodnogtereta prethodnog danaprethodnog dana idana i koračaji koračaj ukoračaj u novou novo sutranovo sutra sasutra sa osmehomi uvek veruji kada tikada ti životti život podmećeživot podmeće hiljadupodmeće hiljadu

I kad bih imao sto godina, najlepši dan bi mi uvek bio: sutra. -Žan Pol Sartr
i-kad-bih-imao-sto-godina-najlepi-dan-bi-mi-uvek-bio-sutra
Umreti sutra je isto toliko dobro koliko i umreti bilo kog drugog dana. Svaki dan bio je stvoren da se proživi ili da se napusti ovaj svet. -Paulo Koeljo
umreti-sutra-isto-toliko-dobro-koliko-i-umreti-bilo-kog-drugog-dana-svaki-dan-bio-stvoren-da-se-proivi-ili-da-se-napusti-ovaj-svet