Verujem da se sve događa s razlogom! Ljudi se menjaju, da biste naučili da ih pustite. Stvari ne idu kako treba, da biste znali da procenite kada ste u pravu. Verujete u laži, da biste na kraju naučili da ne verujete nikome osim sebi. Ponekad, dobre stvari propadaju, tako da možete očekivati da će više dobrih stvari pasti i na vas.


verujem-da-se-sve-dogaa-s-razlogom-ljudi-se-menjaju-da-biste-nauili-da-ih-pustite-stvari-ne-idu-kako-treba-da-biste-znali-da-procenite-kada-ste-u
merlin monroeverujemdasesvedogađarazlogomljudimenjajubistenaučiliihpustitestvarineidukakotrebaznaliprocenitekadastepravuverujetelažinakrajuverujetenikomeosimsebiponekaddobrestvaripropadajutakomožeteočekivatićeviedobrihpastivasverujem dada sese svesve događadogađa ss razlogomljudi sese menjajuda bistebiste naučilinaučili dada ihih pustitestvari nene iduidu kakokako trebada bistebiste znaliznali dada proceniteprocenite kadakada steste uu pravuverujete uu lažida bistebiste nana krajukraju naučilinaučili dada nene verujeteverujete nikomenikome osimosim sebidobre stvaristvari propadajutako dada možetemožete očekivatiočekivati dada ćeće viševiše dobrihdobrih stvaristvari pastipasti ii nana vasverujem da seda se svese sve događasve događa sdogađa s razlogomljudi se menjajuda biste naučilibiste naučili danaučili da ihda ih pustitestvari ne idune idu kakoidu kako trebada biste znalibiste znali daznali da proceniteda procenite kadaprocenite kada stekada ste uste u pravuverujete u lažida biste nabiste na krajuna kraju naučilikraju naučili danaučili da neda ne verujetene verujete nikomeverujete nikome osimnikome osim sebidobre stvari propadajutako da možeteda možete očekivatimožete očekivati daočekivati da ćeda će višeće više dobrihviše dobrih stvaridobrih stvari pastistvari pasti ipasti i nai na vas

Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete? -Sun Cu
biste-sve-bili-u-stanju-da-uradite-kada-biste-uradili-sve-to-moete
Možete doživeti stotu ako biste batalili sve zbog čega biste hteli da doživite stotu. -Vudi Alen
moete-doiveti-stotu-ako-biste-batalili-sve-zbog-ega-biste-hteli-da-doivite-stotu
Ne biste trebali da budete tako slepi sa patriotizmom da ne možete videti realnost. Pogrešno je pogrešno, bez obzira ko to kaže. -Malkolm Iks
ne-biste-trebali-da-budete-tako-slepi-patriotizmom-da-ne-moete-videti-realnost-pogreno-pogreno-bez-obzira-ko-to-kae
Nije neophodno da budete bogati i poznati kako biste bili srećni. Dovoljno je da ste bogati. -Alan Alda
nije-neophodno-da-budete-bogati-i-poznati-kako-biste-bili-sre-dovoljno-da-ste-bogati
Da biste pisali poeziju morali ste biti nekad zaljubljeni. -Rejmond Karver
da-biste-pisali-poeziju-morali-ste-biti-nekad-zaljubljeni
Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…
ponekad-loe-stvari-u-ivotu-nam-otvore-oi-da-vidimo-dobre-stvari-na-koje-ranije-nismo-obraali-panju