Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju.


verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju
malkolm iksverujemljudskabićadasvabićatrebapotovatikaotakvabezobzirananjihovubojuverujem uu ljudskaljudska bićai dada svasva ljudskaljudska bićabića trebatreba poštovatipoštovati kaokao takvabez obziraobzira nana njihovunjihovu bojuverujem u ljudskau ljudska bićai da svada sva ljudskasva ljudska bićaljudska bića trebabića treba poštovatitreba poštovati kaopoštovati kao takvabez obzira naobzira na njihovuna njihovu bojuverujem u ljudska bićai da sva ljudskada sva ljudska bićasva ljudska bića trebaljudska bića treba poštovatibića treba poštovati kaotreba poštovati kao takvabez obzira na njihovuobzira na njihovu bojui da sva ljudska bićada sva ljudska bića trebasva ljudska bića treba poštovatiljudska bića treba poštovati kaobića treba poštovati kao takvabez obzira na njihovu boju

Revolucija se dešava kroz ljudska bića, ali pojedinci moraju svoj revolucionarni duh kovati iz dana u dan. -Če Gevara
revolucija-se-deava-kroz-ljudska-bia-ali-pojedinci-moraju-svoj-revolucionarni-duh-kovati-iz-dana-u-dan
Uostalom, mi smo ljudska bića, rodili smo se s osećajem krivice, plašimo se kada sreća postane moguća. -Paulo Koeljo
uostalom-mi-smo-ljudska-bia-rodili-smo-se-s-oseajem-krivice-plaimo-se-kada-srea-postane-mogua
Ja sam pisac. Meni je najvažnije razumjeti ljudska bića. Kod pisanja romana najvažnije je dati smisao našim životima. U tome istorija nije toliko važna. Od istorije je važnija introspekcija. -Orhan Pamuk
ja-sam-pisac-meni-najvanije-razumjeti-ljudska-bia-kod-pisanja-romana-najvanije-dati-smisao-naim-ivotima-u-tome-istorija-nije-toliko-vana-od-istorije
Religija je uzdah ucviljena bića, duša sveta bez srca, kao i duh prilika bez duha. Ona je opijum naroda. -Karl Marks
religija-uzdah-ucviljena-bia-a-sveta-bez-srca-kao-i-duh-prilika-bez-duha-ona-opijum-naroda