Verujem u roze. Verujem da smeh najbolje sagoreva kalorije. Verujem u ljubljenje, dosta ljubljenja. Verujem u to da treba biti snažan kada se čini da je sve pošlo naopako. Verujem da su srećne devojke najlepše devojke. Verujem da je sutra novi dan i verujem u čuda.


verujem-u-roze-verujem-da-smeh-najbolje-sagoreva-kalorije-verujem-u-ljubljenje-dosta-ljubljenja-verujem-u-to-da-treba-biti-snaan-kada-se-ini-da-sve
odri hepbernverujemrozedasmehnajboljesagorevakalorijeljubljenjedostaljubljenjatotrebabitisnažankadasečinisvepolonaopakosusrećnedevojkenajlepedevojkesutranovidanverujemčudaverujem uu rozeverujem dada smehsmeh najboljenajbolje sagorevasagoreva kalorijeverujem uu ljubljenjedosta ljubljenjaverujem uda trebatreba bitibiti snažansnažan kadakada sese činičini dada jeje svesve pošlopošlo naopakoverujem dada susu srećnesrećne devojkedevojke najlepšenajlepše devojkeverujem dada jeje sutrasutra novinovi dandan ii verujemverujem uu čudaverujem u rozeverujem da smehda smeh najboljesmeh najbolje sagorevanajbolje sagoreva kalorijeverujem u ljubljenjeu to dada treba bititreba biti snažanbiti snažan kadasnažan kada sekada se činise čini dačini da jeda je sveje sve pošlosve pošlo naopakoverujem da suda su srećnesu srećne devojkesrećne devojke najlepšedevojke najlepše devojkeverujem da jeda je sutraje sutra novisutra novi dannovi dan idan i verujemi verujem uverujem u čuda

Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono
ali-ja-sam-sanjalica-verujem-u-nestvarno-verujem-u-ono-ali-svaki-put-kada-mi-kau-da-se-ne-zavaravam-jer-nemogue-postaje-mogue-ako-dovoljno-eli
Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono “ali” svaki put kada mi kažu da se ne zavaravam. Jer nemoguće postaje moguće, ako dovoljno želiš. -Đorđe Balašević
ali-ja-sam-sanjalica-verujem-u-nestvarno-verujem-u-ono-ali-svaki-put-kada-mi-kau-da-se-ne-zavaravam-jer-nemogue-postaje-mogue-ako-dovoljno-eli
Verujem da Bog upravlja poslovima i da mu ne treba savjet od mene. S Bogom na vlasti, verujem da će se sve najbolje rešiti na kraju. Pa zašto da se onda brinem. -Henri  Ford
verujem-da-bog-upravlja-poslovima-i-da-mu-ne-treba-savjet-od-mene-s-bogom-na-vlasti-verujem-da-e-se-sve-najbolje-reiti-na-kraju-pa-zato-da-se-onda
Verujem u to da svako ima pravo da živi kako god želi, sve dok ne povređuje druge. -Džo Namat
verujem-u-to-da-svako-ima-pravo-da-ivi-kako-god-eli-sve-dok-ne-povreuje-druge