Verus amicus est tamquam alter idem – Pravi je prijatelj kao drugo ja.


verus-amicus-tamquam-alter-idem-pravi-prijatelj-kao-drugo-ja
latinske posloviceverusamicustamquamalteridempraviprijateljkaodrugojaverus amicusamicus estest tamquamtamquam alteralter idemidem –– pravipravi jeje prijateljprijatelj kaokao drugodrugo javerus amicus estamicus est tamquamest tamquam altertamquam alter idemalter idem –idem – pravi– pravi jepravi je prijateljje prijatelj kaoprijatelj kao drugokao drugo javerus amicus est tamquamamicus est tamquam alterest tamquam alter idemtamquam alter idem –alter idem – praviidem – pravi je– pravi je prijateljpravi je prijatelj kaoje prijatelj kao drugoprijatelj kao drugo javerus amicus est tamquam alteramicus est tamquam alter idemest tamquam alter idem –tamquam alter idem – pravialter idem – pravi jeidem – pravi je prijatelj– pravi je prijatelj kaopravi je prijatelj kao drugoje prijatelj kao drugo ja

Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Pravi prijatelj vidi prvu suzu, obrise drugu i zaustavi trecu.Pravi prijatelj je onaj zbog koga ne trebaš srediti sobu kada dolazi.. ;)Pravi prijatelj je ona osoba koja te drži za ruku, a dodiruje tvoje srce.Pravi prijatelj: onaj zbog koga ne trebaš da sredjuješ sobu kada dolazi. xDCarum est, quod rarum est – Skupo je što je rijetko.