Verus amicus est tamquam alter idem – Pravi je prijatelj kao drugo ja.


verus-amicus-tamquam-alter-idem-pravi-prijatelj-kao-drugo-ja
latinske posloviceverusamicustamquamalteridempraviprijateljkaodrugojaverus amicusamicus estest tamquamtamquam alteralter idemidem –– pravipravi jeje prijateljprijatelj kaokao drugodrugo javerus amicus estamicus est tamquamest tamquam altertamquam alter idemalter idem –idem – pravi– pravi jepravi je prijateljje prijatelj kaoprijatelj kao drugokao drugo javerus amicus est tamquamamicus est tamquam alterest tamquam alter idemtamquam alter idem –alter idem – praviidem – pravi je– pravi je prijateljpravi je prijatelj kaoje prijatelj kao drugoprijatelj kao drugo javerus amicus est tamquam alteramicus est tamquam alter idemest tamquam alter idem –tamquam alter idem – pravialter idem – pravi jeidem – pravi je prijatelj– pravi je prijatelj kaopravi je prijatelj kao drugoje prijatelj kao drugo ja

Pravi prijatelj vidi prvu suzu, obrise drugu i zaustavi trecu.
pravi-prijatelj-vidi-prvu-suzu-obrise-drugu-i-zaustavi-trecu
Pravi prijatelj je onaj zbog koga ne trebaš srediti sobu kada dolazi.. ;)
pravi-prijatelj-onaj-zbog-koga-ne-treba-srediti-sobu-kada-dolazi
Pravi prijatelj je ona osoba koja te drži za ruku, a dodiruje tvoje srce. -Gabrijel Garsija Markes
pravi-prijatelj-ona-osoba-koja-te-dri-za-ruku-a-dodiruje-tvoje-srce
Pravi prijatelj: onaj zbog koga ne trebaš da sredjuješ sobu kada dolazi. xD
pravi-prijatelj-onaj-zbog-koga-ne-treba-da-sredjuje-sobu-kada-dolazi-xd