Veština slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.


vetina-sluanja-se-sastoji-od-toga-da-treba-sluati-smirena-srca-strpljive-otvorene-e-bez-strasti-bez-elje-bez-suda-i-miljenja
herman hesevetinasluanjasesastojiodtogadatrebasluatismirenasrcastrpljiveotvoreneduebezstrastiželjesudamiljenjaveština slušanjaslušanja sese sastojisastoji odod togatoga dada trebatreba slušatislušati smirenasmirena srcaotvorene dušebez strastibez željebez sudasuda ii mišljenjaveština slušanja seslušanja se sastojise sastoji odsastoji od togaod toga datoga da trebada treba slušatitreba slušati smirenaslušati smirena srcabez suda isuda i mišljenjaveština slušanja se sastojislušanja se sastoji odse sastoji od togasastoji od toga daod toga da trebatoga da treba slušatida treba slušati smirenatreba slušati smirena srcabez suda i mišljenjaveština slušanja se sastoji odslušanja se sastoji od togase sastoji od toga dasastoji od toga da trebaod toga da treba slušatitoga da treba slušati smirenada treba slušati smirena srca

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Soba bez knjiga je slična tijelu bez duše.Soba bez knjige slična je telu bez duše.Religija je uzdah ucviljena bića, duša sveta bez srca, kao i duh prilika bez duha. Ona je opijum naroda.Usta su bez zuba što i mlin bez kamena i mnogo više treba ceniti zub nego dijamant.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.