Šta vi mislite da treba da izaberem: da budem ljut na Boga zbog onoga što ja nemam ili da mu budem zahvalan za ono što vi imate?


vi-mislite-da-treba-da-izaberem-da-budem-ljut-na-boga-zbog-onoga-to-ja-nemam-ili-da-mu-budem-zahvalan-za-ono-to-vi-imate
nik vujičićŠtavimislitedatrebaizaberembudemljutnabogazbogonogatojanemamilimuzahvalanzaonoimateŠta vivi mislitemislite dada trebatreba dada izaberemda budembudem ljutljut nana bogaboga zbogzbog onogaonoga štošto jaja nemamnemam iliili dada mumu budembudem zahvalanzahvalan zaza onoono štošto vivi imateŠta vi mislitevi mislite damislite da trebada treba datreba da izaberemda budem ljutbudem ljut naljut na bogana boga zbogboga zbog onogazbog onoga štoonoga što jašto ja nemamja nemam ilinemam ili daili da muda mu budemmu budem zahvalanbudem zahvalan zazahvalan za onoza ono štoono što višto vi imateŠta vi mislite davi mislite da trebamislite da treba dada treba da izaberemda budem ljut nabudem ljut na bogaljut na boga zbogna boga zbog onogaboga zbog onoga štozbog onoga što jaonoga što ja nemamšto ja nemam ilija nemam ili danemam ili da muili da mu budemda mu budem zahvalanmu budem zahvalan zabudem zahvalan za onozahvalan za ono štoza ono što viono što vi imateŠta vi mislite da trebavi mislite da treba damislite da treba da izaberemda budem ljut na bogabudem ljut na boga zbogljut na boga zbog onogana boga zbog onoga štoboga zbog onoga što jazbog onoga što ja nemamonoga što ja nemam ilišto ja nemam ili daja nemam ili da munemam ili da mu budemili da mu budem zahvalanda mu budem zahvalan zamu budem zahvalan za onobudem zahvalan za ono štozahvalan za ono što viza ono što vi imate

Znam gdje idem i znam istinu. Ne moram biti ono što vi hoćete da budem. Slobodan sam da budem ono što ja hoću. -Muhamed Ali
znam-gdje-idem-i-znam-istinu-ne-moram-biti-ono-to-vi-hoete-da-budem-slobodan-sam-da-budem-ono-to-ja-hou
Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste. -Merlin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste. -Merilin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti. -Leonardo da Vinči
kada-dotaknete-vodu-u-reci-ono-to-ste-dotakli-zadnje-od-onoga-to-prolo-i-prvo-od-onoga-to-e-doi-tako-i-sadanjosti
Koliko god ne volim da budem rob, toliko ne bih trebao voliti da budem gospodar. Ovo izražava moju ideju demokratije. -Abraham Linkoln
koliko-god-ne-volim-da-budem-rob-toliko-ne-bih-trebao-voliti-da-budem-gospodar-ovo-izraava-moju-ideju-demokratije