Vi nikada neće učiniti ništa u ovom svetu bez hrabrosti. To je najveći kvalitet uma uz čast.


vi-nikada-nee-uiniti-u-ovom-svetu-bez-hrabrosti-to-najvei-kvalitet-uma-uz-ast
aristotelvinikadanećeučinitinitaovomsvetubezhrabrostitonajvećikvalitetumauzčastvi nikadanikada nećeneće učinitiučiniti ništaništa uu ovomovom svetusvetu bezbez hrabrostije najvećinajveći kvalitetkvalitet umauma uzuz častvi nikada nećenikada neće učinitineće učiniti ništaučiniti ništa uništa u ovomu ovom svetuovom svetu bezsvetu bez hrabrostije najveći kvalitetnajveći kvalitet umakvalitet uma uzuma uz častvi nikada neće učinitinikada neće učiniti ništaneće učiniti ništa uučiniti ništa u ovomništa u ovom svetuu ovom svetu bezovom svetu bez hrabrostije najveći kvalitet umanajveći kvalitet uma uzkvalitet uma uz častvi nikada neće učiniti ništanikada neće učiniti ništa uneće učiniti ništa u ovomučiniti ništa u ovom svetuništa u ovom svetu bezu ovom svetu bez hrabrostije najveći kvalitet uma uznajveći kvalitet uma uz čast

Žena ko žena čekaće, Muškarac ko muškarac nikada neće učiniti prvi korak!Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti.Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti.Zablude i nečistoće uma nanose najstrašniju štetu i najveći su naprijatelji svih živih bića.Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom.Mogu da mislim šta god hoću, učiniti ne mogu ništa. U današnjem svijetu ostaju nam samo dvije mogućnosti, prilagođavanje ili vlastita žrtva. Boriti se ne možeš, kad bi i htio, onemogućiće te na prvom koraku, pri prvoj riječi, i to je samoubistvo, bez dejstva, bez smisla, bez imena i uspomena. Nemaš mogućnosti da kažes ono što ti je na srcu, pa da poslije i stradaš! Premlatiće te da ne progovoriš, da iza tebe ostane sramota ili ćutanje.