Vi nikada nemate poverenja u nekoga; verujete samo u svoj sud o određenim osobama. Kada se vaš sud o jednoj osobi promeni, menja se i vaše poverenje.


vi-nikada-nemate-poverenja-u-nekoga-verujete-samo-u-svoj-sud-o-odreenim-osobama-kada-se-va-sud-o-jednoj-osobi-promeni-menja-se-i-vae-poverenje
antonio de melovinikadanematepoverenjanekogaverujetesamosvojsudodređenimosobamakadasevajednojosobipromenimenjavaepoverenjevi nikadanikada nematenemate poverenjapoverenja uu nekogaverujete samosamo uu svojsvoj sudsud oo određenimodređenim osobamakada sese vašvaš sudsud oo jednojjednoj osobiosobi promenimenja sese ii vaševaše poverenjevi nikada nematenikada nemate poverenjanemate poverenja upoverenja u nekogaverujete samo usamo u svoju svoj sudsvoj sud osud o određenimo određenim osobamakada se vašse vaš sudvaš sud osud o jednojo jednoj osobijednoj osobi promenimenja se ise i vašei vaše poverenjevi nikada nemate poverenjanikada nemate poverenja unemate poverenja u nekogaverujete samo u svojsamo u svoj sudu svoj sud osvoj sud o određenimsud o određenim osobamakada se vaš sudse vaš sud ovaš sud o jednojsud o jednoj osobio jednoj osobi promenimenja se i vašese i vaše poverenjevi nikada nemate poverenja unikada nemate poverenja u nekogaverujete samo u svoj sudsamo u svoj sud ou svoj sud o određenimsvoj sud o određenim osobamakada se vaš sud ose vaš sud o jednojvaš sud o jednoj osobisud o jednoj osobi promenimenja se i vaše poverenje

Prezirati ljudski sud nije teško, prezirati vlastiti sud nemoguće je. -Aleksandar Puškin
prezirati-ljudski-sud-nije-teko-prezirati-vlastiti-sud-nemogue
Moje srce pripada samo jednoj osobi…meni naravno.
moje-srce-pripada-samo-jednoj-osobimeni-naravno
Kad bi žena mogla birati da li da o njenom prestupu sudi muški ili ženski sud, za svog bi suca sigurno izabrala prvi. -Imanuel Kant
kad-bi-ena-mogla-birati-da-li-da-o-njenom-prestupu-sudi-muki-ili-enski-sud-za-svog-bi-suca-sigurno-izabrala-prvi
U određenim danima, u određenim okolnostima osećate da ne postoji limit. -Ajrton Sena
u-odreenim-danima-u-odreenim-okolnostima-oseate-da-ne-postoji-limit