Vi ste, zaista bogata zemlja - kazao je stranac umoran od čuda. I jesmo - odgovorio sam ponosno. Već duže od četrdeset godina, oni koji su na vlasti uporno kradu, a vidite, još dosta toga je ostalo! Bog čuva Srbiju, pandur ćupriju, a budala pare.


vi-ste-zaista-bogata-zemlja-kazao-stranac-umoran-od-uda-i-jesmo-odgovorio-sam-ponosno-ve-e-od-etrdeset-godina-oni-koji-su-na-vlasti-uporno-kradu-a
momo kaporvistezaistabogatazemljakazaostranacumoranodčudajesmoodgovoriosamponosnovećdužečetrdesetgodinaonikojisunavlastiupornokraduviditejodostatogaostalobogčuvasrbijupandurćuprijubudalaparevi stezaista bogatabogata zemljazemljakazaokazao jeje stranacstranac umoranumoran odod čudai jesmojesmoodgovorioodgovorio samsam ponosnoveć dužeduže odod četrdesetčetrdeset godinaoni kojikoji susu nana vlastivlasti upornouporno kradujoš dostadosta togatoga jeje ostalobog čuvačuva srbijupandur ćuprijubudala parezaista bogata zemljabogata zemljakazao jekazao je stranacje stranac umoranstranac umoran odumoran od čudai jesmoodgovorio samodgovorio sam ponosnoveć duže odduže od četrdesetod četrdeset godinaoni koji sukoji su nasu na vlastina vlasti upornovlasti uporno kradujoš dosta togadosta toga jetoga je ostalobog čuva srbijua budala pare

Veterinar sam četrdeset godina, a još nisam video ovakvu stoku. -Branislav Crnčević
veterinar-sam-etrdeset-godina-a-jo-nisam-video-ovakvu-stoku
Najveća sreća u životu je uverenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo. -Viktor Igo
najvea-srea-u-ivotu-uverenost-da-smo-voljeni-voljeni-zbog-toga-kakvi-jesmo-ili-jo-vie-usprkos-tome-kakvi-jesmo