Više nam davale i manje tvrdile pazar,budite humane,sad će kraj sveta . Ovo je vaš dan,učinite vaše vagine srećnim!


vie-nam-davale-i-manje-tvrdile-pazarbudite-humanesad-e-kraj-sveta-ovo-va-danuinite-vae-vagine-srenim
vienamdavalemanjetvrdilepazarbuditehumanesadćekrajsvetaovovadanučinitevaevaginesrećnimviše namnam davaledavale ii manjemanje tvrdileće krajkraj svetasvetaovoovo jeje vašvaše vaginevagine srećnimviše nam davalenam davale idavale i manjei manje tvrdileće kraj svetakraj svetaovo jeovo je vašvaše vagine srećnimviše nam davale inam davale i manjedavale i manje tvrdileće kraj svetaovo je vašviše nam davale i manjenam davale i manje tvrdile

Vaša je duša često bojište, na kojem vaš um i vaša rasudna moć ratuju protiv vaše strasti i vašeg nagona. -Halil Džubran
vaa-a-esto-bojite-na-kojem-va-um-i-vaa-rasudna-mo-ratuju-protiv-vae-strasti-i-vaeg-nagona
Vi nikada nemate poverenja u nekoga; verujete samo u svoj sud o određenim osobama. Kada se vaš sud o jednoj osobi promeni, menja se i vaše poverenje. -Antonio de Melo
vi-nikada-nemate-poverenja-u-nekoga-verujete-samo-u-svoj-sud-o-odreenim-osobama-kada-se-va-sud-o-jednoj-osobi-promeni-menja-se-i-vae-poverenje
Više od 820 miliona ljudi na svetu pati od gladi, od toga 790 miliona njih živi u zemljama treceg sveta. -Fidel Kastro
vie-od-820-miliona-ljudi-na-svetu-pati-od-gladi-od-toga-790-miliona-njih-ivi-u-zemljama-treceg-sveta
Ovo stihovi nisu,vec moje zajebancije,volim da se zezam,i volim zezancije,nazalost,ovo vise nije sala,volela me kao mala,sad’ narasla,nasla drugog,mene ...
ovo-stihovi-nisuvec-moje-zajebancijevolim-da-se-zezami-volim-zezancijenazalostovo-vise-nije-salavolela-me-kao-malasad-naraslanasla-drugogmene