Više nam škode u životu rđavi jezici, nego rđava srca. Nikad jedan rđav čovek nije u stanju da učini ljudima onoliko zla koliko jedan zao jezik; jer ružne reči ostanu i kad se ogovarač zaboravi.


vie-nam-kode-u-ivotu-ravi-jezici-nego-rava-srca-nikad-jedan-rav-ovek-nije-u-stanju-da-uini-ljudima-onoliko-zla-koliko-jedan-zao-jezik-jer-rune-rei
jovan dučićvienamkodeživoturđavijezicinegorđavasrcanikadjedanrđavčoveknijestanjudaučiniljudimaonolikozlakolikozaojezikjerružnerečiostanukadseogovaračzaboraviviše namnam škodeškode uu životuživotu rđavirđavi jezicinego rđavarđava srcanikad jedanjedan rđavrđav čovekčovek nijenije uu stanjustanju dada učiniučini ljudimaljudima onolikoonoliko zlazla kolikokoliko jedanjedan zaozao jezikjer ružneružne rečireči ostanuostanu ii kadkad sese ogovaračogovarač zaboraviviše nam škodenam škode uškode u životuu životu rđaviživotu rđavi jezicinego rđava srcanikad jedan rđavjedan rđav čovekrđav čovek niječovek nije unije u stanjuu stanju dastanju da učinida učini ljudimaučini ljudima onolikoljudima onoliko zlaonoliko zla kolikozla koliko jedankoliko jedan zaojedan zao jezikjer ružne rečiružne reči ostanureči ostanu iostanu i kadi kad sekad se ogovaračse ogovarač zaboravi

Život je kratak. Ne dozvolite da vam najbitnije reči ostanu neizrečene. Recite ljudima koje volite koliko ih volite, koliko vam znače.
ivot-kratak-ne-dozvolite-da-vam-najbitnije-rei-ostanu-neizreene-recite-ljudima-koje-volite-koliko-ih-volite-koliko-vam-znae
Među vašim ljudima čovek se ceni onoliko koliko je čovek, a ne po onome što su od njega napravili odelo i titule. -Arčibald Rajs
meu-vaim-ljudima-ovek-se-ceni-onoliko-koliko-ovek-a-ne-po-onome-to-su-od-njega-napravili-odelo-i-titule
Ni jedan otac nije toliko zao da ne bi želeo da mu sin bude dobar. -Danske poslovice
ni-jedan-otac-nije-toliko-zao-da-ne-bi-eleo-da-mu-sin-bude-dobar