Više od 820 miliona ljudi na svetu pati od gladi, od toga 790 miliona njih živi u zemljama treceg sveta.


vie-od-820-miliona-ljudi-na-svetu-pati-od-gladi-od-toga-790-miliona-njih-ivi-u-zemljama-treceg-sveta
fidel kastrovieod820milionaljudinasvetupatigladitoga790njihživizemljamatrecegsvetaviše odod 820820 milionamiliona ljudiljudi nana svetusvetu patipati odod gladiod togatoga 790790 milionamiliona njihnjih živiživi uu zemljamazemljama trecegtreceg svetaviše od 820od 820 miliona820 miliona ljudimiliona ljudi naljudi na svetuna svetu patisvetu pati odpati od gladiod toga 790toga 790 miliona790 miliona njihmiliona njih živinjih živi uživi u zemljamau zemljama trecegzemljama treceg svetaviše od 820 milionaod 820 miliona ljudi820 miliona ljudi namiliona ljudi na svetuljudi na svetu patina svetu pati odsvetu pati od gladiod toga 790 milionatoga 790 miliona njih790 miliona njih živimiliona njih živi unjih živi u zemljamaživi u zemljama trecegu zemljama treceg svetaviše od 820 miliona ljudiod 820 miliona ljudi na820 miliona ljudi na svetumiliona ljudi na svetu patiljudi na svetu pati odna svetu pati od gladiod toga 790 miliona njihtoga 790 miliona njih živi790 miliona njih živi umiliona njih živi u zemljamanjih živi u zemljama trecegživi u zemljama treceg sveta

Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za hlebom. -Majka Tereza
vie-gladi-u-svetu-za-ljubavlju-i-potovanjem-nego-za-hlebom
Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim. -Duško Ttrifunović
kada-sam-doao-u-sarajevo-1958-bilo-u-njemu-sedamdeset-hiljada-stanovnika-kada-sam-morao-da-odem-bilo-570-000-a-znai-pola-miliona-ljudi-dolo-da-vidi
30 miliona dolara potrošeno na neki film; moglo se puno pametnije iskoristiti kao npr. za osvajanje neke manje države! -Klint Istvud
30-miliona-dolara-potroeno-na-neki-film-moglo-se-puno-pametnije-iskoristiti-kao-npr-za-osvajanje-neke-manje-drave
Smrt jednog čoveka je tragedija. Smrt miliona je statistika. -Josif Staljin
smrt-jednog-oveka-tragedija-smrt-miliona-statistika