Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja.


vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja
halil džubranvievolimdasamsanjarmeđunajskromnijimavizijamanaostvarenjenegovlastelinonimakojinemajusnovaželjaviše volimvolim dada samsam sanjarsanjar međumeđu najskromnijimanajskromnijima sasa vizijamavizijama navlastelin međumeđu onimaonima kojikoji nemajunemaju nini snovasnova nini željaviše volim davolim da samda sam sanjarsam sanjar međusanjar među najskromnijimameđu najskromnijima sanajskromnijima sa vizijamasa vizijama navlastelin među onimameđu onima kojionima koji nemajukoji nemaju ninemaju ni snovani snova nisnova ni željaviše volim da samvolim da sam sanjarda sam sanjar međusam sanjar među najskromnijimasanjar među najskromnijima sameđu najskromnijima sa vizijamanajskromnijima sa vizijama navlastelin među onima kojimeđu onima koji nemajuonima koji nemaju nikoji nemaju ni snovanemaju ni snova nini snova ni željaviše volim da sam sanjarvolim da sam sanjar međuda sam sanjar među najskromnijimasam sanjar među najskromnijima sasanjar među najskromnijima sa vizijamameđu najskromnijima sa vizijama navlastelin među onima koji nemajumeđu onima koji nemaju nionima koji nemaju ni snovakoji nemaju ni snova ninemaju ni snova ni želja

Prijateljstvo može postojati samo među onima koji su po moći jednaki. -Hegel
prijateljstvo-moe-postojati-samo-meu-onima-koji-su-po-moi-jednaki
Bratstvo i jedinstvo može postojati samo među onima koji su zbilja ravnopravni. -Josip Broz Tito
bratstvo-i-jedinstvo-moe-postojati-samo-meu-onima-koji-su-zbilja-ravnopravni
Ja na svadbama volim reći da mi je drago što su ti mladi ljudi ostali u pravom trendu, što su dakle među onima koje još uvijek privlači suprotan spol. -Sulejman Bugari
ja-na-svadbama-volim-rei-da-mi-drago-to-su-ti-mladi-ljudi-ostali-u-pravom-trendu-to-su-dakle-meu-onima-koje-jo-uvijek-privlai-suprotan-spol
Ti si najbesramnija devojka koju sam sreo među ženama i najstidljivija žena koju sam sreo među devojkama. -Miroslav Mika Antić
ti-najbesramnija-devojka-koju-sam-sreo-meu-enama-i-najstidljivija-ena-koju-sam-sreo-meu-devojkama
Sveti Nikola! Najbolji kuvar među odbojkašima i najbolji odbojkaš među kuvarima. – nakon jednog od mnogobrojnih kuvanja Nikole Grbića. -Duško Korać
sveti-nikola-najbolji-kuvar-meu-odbojkaima-i-najbolji-odbojka-meu-kuvarima-nakon-jednog-od-mnogobrojnih-kuvanja-nikole-grbia