Više vredi onaj koji ume slušati, nego onaj koji ume govoriti.


vie-vredi-onaj-koji-ume-sluati-nego-onaj-koji-ume-govoriti
kineske poslovicevievredionajkojiumesluatinegogovoritiviše vredivredi onajonaj kojikoji umeume slušatinego onajonaj kojikoji umeume govoritiviše vredi onajvredi onaj kojionaj koji umekoji ume slušatinego onaj kojionaj koji umekoji ume govoritiviše vredi onaj kojivredi onaj koji umeonaj koji ume slušatinego onaj koji umeonaj koji ume govoritiviše vredi onaj koji umevredi onaj koji ume slušatinego onaj koji ume govoriti

Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina.Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže.Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi.Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan.Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina.