Vladati na sobom najveća je vlast.


vladati-na-sobom-najvea-vlast
latinske poslovicevladatinasobomnajvećavlastvladati nana sobomsobom najvećanajveća jeje vlastvladati na sobomna sobom najvećasobom najveća jenajveća je vlastvladati na sobom najvećana sobom najveća jesobom najveća je vlastvladati na sobom najveća jena sobom najveća je vlast

Vladati nad sobom najveća je vlast. -Seneka
vladati-nad-sobom-najvea-vlast
Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela. -Sofokle
ko-ima-vlast-nad-samim-sobom-moe-da-ide-uzdignutog-ela