Vlasti su od Boga. Vi blagočestivi hrišćani trebate poštovati vlasti i pokoravati im se jer je i Hrist rekao: “Poštujte neprijatelje svoje”.


vlasti-su-od-boga-vi-blagoestivi-hrianitrebate-potovati-vlasti-i-pokoravati-im-se-jer-i-hrist-rekao-potujte-neprijatelje-svoje
stevan sremacvlastisuodbogaviblagočestivihrićani trebatepotovativlastipokoravatiimsejerhristrekao“potujteneprijateljesvoje”vlasti susu odod bogavi blagočestiviblagočestivi hrišćani trebatehrišćani trebate poštovatipoštovati vlastivlasti ii pokoravatipokoravati imim sese jerjer jei hristhrist rekao“poštujte neprijateljeneprijatelje svoje”vlasti su odsu od bogavi blagočestivi hrišćani trebateblagočestivi hrišćani trebate poštovatihrišćani trebate poštovati vlastipoštovati vlasti ivlasti i pokoravatii pokoravati impokoravati im seim se jerse jer jejer je ije i hristi hrist rekao“poštujte neprijatelje svoje”vlasti su od bogavi blagočestivi hrišćani trebate poštovatiblagočestivi hrišćani trebate poštovati vlastihrišćani trebate poštovati vlasti ipoštovati vlasti i pokoravativlasti i pokoravati imi pokoravati im sepokoravati im se jerim se jer jese jer je ijer je i hristje i hrist rekaovi blagočestivi hrišćani trebate poštovati vlastiblagočestivi hrišćani trebate poštovati vlasti ihrišćani trebate poštovati vlasti i pokoravatipoštovati vlasti i pokoravati imvlasti i pokoravati im sei pokoravati im se jerpokoravati im se jer jeim se jer je ise jer je i hristjer je i hrist rekao

Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade.Volite svoje neprijatelje, jer vam oni ukazuju na vaše greške.Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom.Ljudski rod preuveličava sve živo, svoje junake, svoje neprijatelje, svoj značaj.Nema veće vlasti nego vlasti nad samim sobom i svojim slabostimaSmejte se jer život je lep, i ima toliko stvari zbog kojih se trebate smejati…