Vodite računa o svom prezimenu. Ono će živeti duže od vas i odgovarati za sve gluposti i greške.


vodite-rauna-o-svom-prezimenu-ono-e-iveti-e-od-vas-i-odgovarati-za-sve-gluposti-i-greke
duško radovićvoditeračunasvomprezimenuonoćeživetidužeodvasodgovaratizasveglupostigrekevodite računaračuna oo svomsvom prezimenuono ćeće živetiživeti dužeduže odod vasvas ii odgovaratiodgovarati zaza svesve glupostigluposti ii greškevodite računa oračuna o svomo svom prezimenuono će živetiće živeti dužeživeti duže odduže od vasod vas ivas i odgovaratii odgovarati zaodgovarati za sveza sve glupostisve gluposti igluposti i greškevodite računa o svomračuna o svom prezimenuono će živeti dužeće živeti duže odživeti duže od vasduže od vas iod vas i odgovarativas i odgovarati zai odgovarati za sveodgovarati za sve glupostiza sve gluposti isve gluposti i greškevodite računa o svom prezimenuono će živeti duže odće živeti duže od vasživeti duže od vas iduže od vas i odgovaratiod vas i odgovarati zavas i odgovarati za svei odgovarati za sve glupostiodgovarati za sve gluposti iza sve gluposti i greške

Vodite računa o svom telu. To je jedino mesto gde možete da živite. -Džim Ron
vodite-rauna-o-svom-telu-to-jedino-mesto-gde-moete-da-ivite
Pošto će ljudi živeti duže i biti sve stariji, samo treba da nauče kako da duže budu bebe. -Endi Vorhol
poto-e-ljudi-iveti-e-i-biti-sve-stariji-samo-treba-da-naue-kako-da-e-budu-bebe
More je sve. Ono pokriva sedam desetina zemljine površine. Ono odiše čistoćom i zdravljem. Ono je beskrajna pustinja, gde čovek nikada nije usamljen, jer oseća da život ključa na sve strane. -Žil Vern
more-sve-ono-pokriva-sedam-desetina-zemljine-povrine-ono-odie-istoom-i-zdravljem-ono-beskrajna-pustinja-gde-ovek-nikada-nije-usamljen-jer-osea-da