Vojnik će se boriti dugo i teško za komadić obojene trake.


vojnik-e-se-boriti-dugo-i-teko-za-komadi-obojene-trake
napoleon bonapartavojnikćeseboritidugotekozakomadićobojenetrakevojnik ćeće sese boritiboriti dugodugo ii teškoteško zaza komadićkomadić obojeneobojene trakevojnik će seće se boritise boriti dugoboriti dugo idugo i teškoi teško zateško za komadićza komadić obojenekomadić obojene trakevojnik će se boritiće se boriti dugose boriti dugo iboriti dugo i teškodugo i teško zai teško za komadićteško za komadić obojeneza komadić obojene trakevojnik će se boriti dugoće se boriti dugo ise boriti dugo i teškoboriti dugo i teško zadugo i teško za komadići teško za komadić obojeneteško za komadić obojene trake

Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi
Malo njih znaju kako je teško ženi koja je dugo bila vjerna u braku, kada se, stepen po stepen, penje na Golgotu preljube. -Marcel Proust
malo-njih-znaju-kako-teko-eni-koja-dugo-bila-vjerna-u-braku-kada-se-stepen-po-stepen-penje-na-golgotu-preljube