Volela bih da ne verujem da će mi srce za tobom proći kada budeš jednom otišao.


volela-bih-da-ne-verujem-da-e-mi-srce-za-tobom-proi-kada-bude-jednom-otiao
desanka maksimovićvolelabihdaneverujemćemisrcezatobomproćikadabudejednomotiaovolela bihbih dada nene verujemverujem dada ćeće mimi srcesrce zaza tobomtobom proćiproći kadakada budešbudeš jednomjednom otišaovolela bih dabih da neda ne verujemne verujem daverujem da ćeda će miće mi srcemi srce zasrce za tobomza tobom proćitobom proći kadaproći kada budeškada budeš jednombudeš jednom otišaovolela bih da nebih da ne verujemda ne verujem dane verujem da ćeverujem da će mida će mi srceće mi srce zami srce za tobomsrce za tobom proćiza tobom proći kadatobom proći kada budešproći kada budeš jednomkada budeš jednom otišaovolela bih da ne verujembih da ne verujem dada ne verujem da ćene verujem da će miverujem da će mi srceda će mi srce zaće mi srce za tobommi srce za tobom proćisrce za tobom proći kadaza tobom proći kada budeštobom proći kada budeš jednomproći kada budeš jednom otišao

Uspeh učini da vas mnogo ljudi zamrzi. Volela bih da nije tako. Volela bih da je moguće uživati u uspehu bez postojanja zavisti u očima ljudi oko vas.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Ostavljam ti svoj portret kako bih mogla biti s tobom svih onih dana i noći kada sam daleko od tebe.Sve će proći. Ali, kakva je to utjeha? Proći će i radost, proći će i ljubav, proći će i život. Zar je nada u tome da sve prođe?Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim.Nije se udala, udali su je. Nekoliko dana prije moga dolaska. Da sam manje spavao, da sam i noću putovao, da je bilo manje umora, da su bile manje ravnice i niža brda koja je trebalo pregaziti, došao bih na vrijeme, ona se ne bi udala, a ja možda ne bih otišao iz sela.